Tweede Kamer: EU-Kiesakte in strijd met subsidiariteitsbeginsel

dinsdag 5 juli 2022, 17:54

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft vandaag de motie van Renske Leijten (SP) aangenomen waarin de Kamer uitspreekt dat het voorstel tot het wijzigen van de Europese Kiesaktie niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. In de motie wordt gesteld dat het van groot democratisch belang is dat nationale parlementen zeggenschap houden over de organisatie van verkiezingen in hun eigen land.

Als de Europese Kiesakte zou worden aangenomen, zouden Europese lidstaten geen of beperkte zeggenschap hebben over de manieren waarop gestemd kan worden bij de Europese verkiezingen, de dag waarop de Europese verkiezingen gehouden worden, de regels rondom het campagnevoeren, opiniepeilingen, partijdemocratie en gendergelijkheid bij het opstellen van de kandidatenlijsten.

Tijdens de stemmingen werden ook nog twee andere moties aangenomen met betrekking tot de Europese Kiesakte. Zo werd de motie van Mark Strolenberg (VVD) over het afwijzen van het voorstel voor transnationale kieslijsten aangenomen. De motie van Roelof Bisschop (SGP), over het niet instemmen met een vaste dag voor de Europese verkiezingen, werd door het kabinet overgenomen.

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om bij nieuwe voorstellen voor Europese wetgeving aan te geven dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. Als een derde van de nationale parlementen aangeeft dat een onderwerp niet Europees behandeld moet worden dan zal de Europese Commissie het voorstel moeten heroverwegen. Er wordt dan gesproken over de 'gele kaart'.

Bron: Tweede Kamer