Tweede Kamer zet debat over beperking rechten 'afsplitsers' voort

dinsdag 23 juni 2015, 12:25

DEN HAAG (PDC) - Het debat over het ontnemen van rechten en faciliteiten aan leden - uitgezonderd zij die genoeg voorkeurstemmen hadden - die zich van een Tweede Kamerfractie afsplitsen, zal later worden voortgezet. Dat bleek in het gisteren gehouden debat over de Raming 2016 van de Tweede Kamer.

De discussie spitste zich toe op de fundamentele vraag of het recht van individuele Kamerleden boven dat van fracties (partijen) gaat. Leden van kleine fracties en van afgesplitste fracties benadrukten dat er juridisch gezien geen gronden zijn om rechten van individuele leden te beknotten. Leden van grotere fracties (VVD, PvdA, D66) vinden dat zowel uit organisatorisch oogpunt, als vanwege afkeer van 'zetelroof' maatregelen gerechtvaardigd zijn. Het presidium is gevraagd een eerder geschreven notitie nader uit te werken.

In het debat kwam verder de vraag naar voren of de drempel van dertig leden voor het aanvragen van een debat niet te laag is. De VVD pleitte voor verhoging naar vijftig. Kleinere fracties zien ook daarin een beknotting van hun rechten. Sommige leden vinden dat er vaker moet worden vergaderd.

Tevens gingen enkele leden in op de veranderde procedure van de formatie en de daarover verschenen evaluatie door de commissie-Bovend'Eert. Het voorstel om het door de Kamervoorzitter opgestelde draaiboek op enige punten te verduidelijken, ondervond weinig tegenstand.

Bron: verslag wetgevingsoverleg 22 juni 2015

Lees ook: column 'Keuzevrijheid' (10 april 2015)