Home > Regering > Functie en positie regering/kabinet

Functie en positie regering/kabinet

De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk.

De ministers moeten verantwoording afleggen aan het parlement voor hun beleid en voor het optreden van de Koning. Daarnaast zijn zij ook afhankelijk van het vertrouwen van het parlement. Als een motie van wantrouwen door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt gesteund, kan het ook individuele ministers dwingen om af te treden.

Alle wetsvoorstellen die aangenomen worden in de ministerraad , moeten worden bekrachtigd door de Tweede en de Eerste Kamer . De macht van het kabinet en de regering is dus begrensd.

  • Ministeriële verantwoordelijkheid en vertrouwensregel
    De (politieke) ministeri le verantwoordelijkheid bestaat sinds de Grondwetsherziening onder leiding van Thorbecke in 1848, en houdt in dat ministers gezamenlijk en afzonderlijk verantwoording aan het parlement schuldig zijn voor hun doen en laten bij de vervulling van hun taken. De ministers zijn daarnaast politiek verantwoordelijk voor het optreden van het staatshoofd. De parlementaire controle is in de praktijk ook van toepassing op het doen en laten van staatssecretarissen.

Meer over