Derde Deel - Bepalingen betreffende de bijlagen bij de Akte van Toetreding van 16 april 2003

Inhoudsopgave van deze pagina:


Artikel 73

De bijlagen I en III tot en met XVII bij de Akte van toetreding van 16 april 2003, de aanhangsels daarvan, alsook de bijlagen bij de protocollen 2, 3 en 8 bij de Akte van toetreding van 16 april 2003 (1) maken een integrerend deel uit van dit protocol.

(1) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.

Artikel 74

 • 1. 
  De verwijzingen in de in artikel 73 van dit protocol bedoelde bijlagen naar het "Toetredingsverdrag" gelden als verwijzingen naar het verdrag bedoeld in artikel IV-437, lid 2, onder e), van de Grondwet, de verwijzingen naar de datum of het ogenblik van ondertekening van dat verdrag gelden als verwijzingen naar 16 april 2003 en de verwijzingen naar de datum van toetreding gelden als verwijzingen naar 1 mei 2004.
 • 2. 
  Onverminderd de tweede alinea gelden de verwijzingen in de in artikel 73 van dit protocol bedoelde bijlagen naar "deze akte" als verwijzingen naar de "Akte van toetreding van 16 april 2003".

De verwijzingen in de in artikel 73 van dit protocol bedoelde bijlagen naar de bepalingen van de Akte van toetreding van 16 april 2003 gelden als verwijzingen naar dit protocol, overeenkomstig de onderstaande concordantietabel.

 

Toetredingsverdrag van 16 april 2003

Protocol

Artikel 21

Artikel 12

Artikel 22

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 15

Artikel 32

Artikel 21

Artikel 37

Artikel 26

Artikel 52

Artikel 32

 • 3. 
  De navolgende uitdrukkingen zijn in de in artikel 73 bedoelde bijlagen te verstaan in de betekenis die daaraan in de onderstaande concordantietabel is gegeven, behalve wanneer deze formuleringen uitsluitend verwijzen naar juridische situaties die aan de inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa voorafgaan.

  Uitdrukkingen in de in artikel 73 bedoelde bijlagen Betekenis

  Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap Grondwet

  Verdrag betreffende de Europese Unie Grondwet

  Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond Grondwet

  (Europese) Gemeenschap Unie

  uitgebreide Gemeenschap Unie

  communautair van de Unie

  EU Unie

  uitgebreide Unie of uitgebreide EU Unie

  In afwijking van de eerste alinea wordt de betekenis van de uitdrukking "communautair" niet gewijzigd wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met de termen "preferenties" en "visserij".

 • 5. 
  Wanneer in de in artikel 73 van dit protocol bedoelde bijlagen is bepaald dat de Raad of de Commissie rechtshandelingen vaststellen, nemen deze handelingen de vorm aan van Europese verordeningen of Europese besluiten.