Herziening oude protocollen

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Onderverdeling

2.

Toelichting Belgische regering

De Grondwet trekt het momenteel geldende primaire recht van de Unie in, met andere woorden het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag betreffende de Europese Unie, de akten en verdragen waarbij deze zijn gewijzigd of aangevuld, en de toetredingsverdragen, waarvan de nog relevante bepalingen echter worden opgenomen in de protocollen (artikel IV-437).

Overeenkomstig artikel IV-437 van het grondwettelijk verdrag worden samen met het VEG en het VEU ook alle bij die verdragen gehechte protocollen, die er een integrerend deel van uitmaakten, ingetrokken. Derhalve heeft de IGC onderzocht welke van die bestaande protocollen rechtsgevolgen moeten blijven dragen door ze, in aangepaste vorm, opnieuw te hechten bij het grondwettelijk verdrag.

Van de 36 actueel nog van kracht zijnde protocollen bij het VEG en/of het VEU werden aldus 10 protocollen niet meer door de IGC hernomen :

-- hetzij omdat ze achterhaald of zonder voorwerp zijn geworden (zoals bijvoorbeeldhet Protocol uit 1992 betreffende de statuten van het Europees Monetair Instituut of nog het Protocol uit 1992 betreffende de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie);

-- hetzij omdat ze de facto vervangen zijn geworden door nieuwe protocollen die de Conventie over hetzelfde onderwerp had uitgewerkt en die door de IGC (lichtjes aangepast) werden overgenomen (dat is bijvoorbeeldhet geval voor het Protocol uit 1997 betreffende de rol van de nationale parlementen in de EU evenals voor het Protocol uit 1997 betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel).

Voor alle reeds bestaande protocollen, waarvan sommige reeds eerder gewijzigd werden tengevolge van toetredingsverdragen, heeft de IGC zich voornamelijk toegespitst op het aanpassen van de terminologie en de vorm (indeling in artikels) in het belang van de juridische en redactionele samenhang met het grondwettelijk verdrag zelf. Waar nodig werden ook bepalingen toegevoegd teneinde de protocollen aan te passen aan wat bepaald wordt in het grondwettelijk verdrag en achterhaalde artikels werden geschrapt. Soms werd ook omwille van de transparantie de titel van een protocol verduidelijkt (zoals bijvoorbeeld Protocol nr. 31, waarvan de lezer nu, in tegenstelling tot vroeger, onmiddellijk uit de titel verneemt dat dit protocol over een artikel van de Ierse Grondwet handelt -- in casu het abortusartikel 40.3.3).