4. Statuut van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

GELEID DOOR DE WENS het statuut van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, bedoeld in de artikelen I-30 en III-187, lid 2, van de Grondwet, vast te stellen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa worden gehecht:

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Toelichting Belgische regering

De belangrijkste, inhoudelijke wijziging van dit protocol vindt men in artikel 10, lid 2 (toewijzing en roulatie van de stemrechten in de Raad van bestuur) dat aangepast werd conform het door de lidstaten eerder geratificeerde Raadsbesluit 2003/223/EG.