Artikel III-339: Reglement van orde en handelingen

III-338
Artikel III-339
III-340

Het Europees Parlement stelt zijn reglement van orde vast bij meerderheid van zijn leden.

De handelingen van het Europees Parlement worden bekendgemaakt onder de voorwaarden waarin de Grondwet en het reglement van orde van het Europees Parlement voorzien.

1.

Ontwikkeling artikel

1953

Elke Kamer bepaalt in haar Reglement de wijze waarop zij haar bevoegdheden uitoefent.

1984

Het Parlement stelt zijn Reglement van orde met volstrekte meerderheid vast.

2003

Het Europees Parlement neemt zijn reglement van orde aan bij meerderheid van stemmen van zijn leden.

De handelingen van het Europees Parlement worden overeenkomstig de bepalingen van het reglement van orde bekendgemaakt.

2003

Het Europees Parlement stelt zijn reglement van orde vast met een meerderheid van de stemmen van zijn leden.

De handelingen van het Europees Parlement worden overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet en het reglement van orde bekendgemaakt.

2003

Het Europees Parlement stelt zijn reglement van orde vast met een meerderheid van de stemmen van zijn leden.

De handelingen van het Europees Parlement worden overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet en het reglement van orde bekendgemaakt.

2004

Het Europees Parlement stelt zijn reglement van orde vast bij meerderheid van zijn leden.

De handelingen van het Europees Parlement worden bekendgemaakt onder de voorwaarden waarin de Grondwet en het reglement van orde van het Europees Parlement voorzien.