Artikel I-38: Beginselen die de rechtshandelingen van de Unie gemeen hebben

I-37
Artikel I-38
I-39

Inhoudsopgave van deze pagina:


 • 2. 
  Rechtshandelingen worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen, initiatieven, aanbevelingen, verzoeken of adviezen waarin de Grondwet voorziet.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel I-38 geeft aan dat in principe in elke rechtsgrondslag het type handeling wordt vastgelegd. Alleen indien het type handeling niet in de rechtsgrondslag wordt vastgelegd kan een instelling zelf de in te zetten handeling bepalen. Het tweede lid van artikel I-38 verplicht tot motivering van elke rechtshandeling en is als zodanig in de kern gelijk aan artikel 253 van het EG-Verdrag.

2.

Toelichting Belgische regering

Deze bepaling preciseert dat wanneer de Grondwet niet bepaalt welk soort van rechtsinstrument moet worden aangenomen, de instellingen zelf een keuze moeten maken, met inachtneming van de procedures en van het evenredigheidsbeginsel dat zegt dat de vorm van het optreden van de Unie niet verder mag gaan dan wat nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken.

Het kan met andere woorden interessanter zijn om gebruik te maken van een kaderwet (richtlijn) dan van een wet, wanneer de doelstellingen van de wetgeving geen rechtstreekse toepasselijkheid vereisen.

In artikel I-38 wordt ook de verplichting vastgesteld om alle rechtshandelingen van de Unie met redenen te omkleden.

3.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 2. 
  De Europese wetten, de Europese kaderwetten, de Europese verordeningen en de Europese besluiten worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen of de adviezen waarin deze grondwet voorziet.

4.

Toelichting

Het is nuttig in dit verband het evenredigheidsbeginsel in herinnering te brengen, want dat vormt het criterium voor de keuze van het instrument. De vraag op welke wijze besloten wordt over de intensiteit van het optreden van de Unie, dient op transparante wijze te worden beantwoord.

Het tweede lid komt overeen met het huidige artikel 253 VEG.

Voetnoot bij de toelichting:

Artikel 253 luidt als volgt: "De verordeningen, richtlijnen en beschikkingen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden aangenomen, en de verordeningen, richtlijnen en beschikkingen van de Raad of van de Commissie worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen of adviezen welke krachtens dit Verdrag moeten worden gevraagd".

2003
 • 2. 
  De Europese wetten, de Europese kaderwetten, de Europese verordeningen en de Europese besluiten worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen of de adviezen waarin deze Grondwet voorziet.
2003
 • 2. 
  De Europese wetten, de Europese kaderwetten, de Europese verordeningen en de Europese besluiten worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen of de adviezen waarin deze Grondwet voorziet.
2003
 • 2. 
  De rechtshandelingen worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen, initiatieven, aanbevelingen, verzoeken of adviezen waarin de Grondwet voorziet.
2004
 • 2. 
  Rechtshandelingen worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen, initiatieven, aanbevelingen, verzoeken of adviezen waarin de Grondwet voorziet.