E.G. (Eddie) Stijkel

foto E.G. (Eddie) Stijkelvergrootglas

Voortvarende liberale econoom, die carrière maakte in Europa. Adviseerde in 1951 mr. Oud tevergeefs om over Nieuw-Guinea geen kabinetscrisis te maken zolang er zoveel belangrijker problemen om een oplossing vroegen. Was directeur-generaal van Euratom toen hij in 1959 staatssecretaris werd van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-De Quay. Was daarna werkzaam in het bedrijfsleven en enige jaren de voorman van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Onafhankelijk denkend man.

VVD
in de periode 1959-1963: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Eildert Geurt (Eddie)

personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 17 november 1918

overlijdensplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 1 oktober 1982

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker NEI (Nederlands Economisch Instituut) te Rotterdam, van 1944 tot 1946
 • hoofdcommies afdeling Algemene Zaken, CPB (Centraal Planbureau), van 1946 tot 1948
 • economisch adviseur van de regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma, van 1948 tot 1953
 • chef afdeling economische en statistische zaken (rang: adjunct-directeur), directie economische aangelegenheden, directoraat-generaal Economische en Militaire Hulpprogramma, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1948 tot 1953 (tevens sous-chef directie)
 • chef Kabinet van de voorzitter van de OEES (Organisatie voor Europese Economische Samenwerking), van 1950 tot 1953
 • chef Kabinet van de vicepresident van de Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese Gemeenschap van Kolen en Staal), van 1953 tot 1958
 • directeur-generaal industrie en economie, Europese Gemeenschap voor Kernenergie (Euratom) te Brussel, van juli 1958 tot 15 oktober 1959
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met vervoersaangelegenheden), van 15 oktober 1959 tot 24 juli 1963
 • lid Raad van Bestuur N.V. Bruynzeel Fabrieken te Zaandam, van 1 juni 1964 tot 1 oktober 1967
 • lid Raad van Bestuur N.V. NDU (Nederlandse Dagblad Unie), van 1 oktober 1967 tot 1 juni 1972

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was belast met internationale vervoersaangelegen (over weg, water en spoor en door de lucht) en vanaf 1960 tevens met nationale vervoersaangelegenheden, waaronder de aangelegenheden betreffende de Nederlandse Spoorwegen

nevenfuncties

 • lid bestuur VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen)
 • voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, van 1 mei 1971 tot 10 januari 1982
 • lid Commissie Vervoersvergunningen, omstreeks 1976
 • voorzitter Stichting World Trade Centre te Amsterdam
 • lid Zeehavenoverleg
 • lid Commissie internationale sociaal-economische aangelegenheden, SER
 • voorzitter commissie Energie SER
 • lid College van Curatoren Europa Instituut, Rijksuniversiteit Leiden
 • lid Raad van Beheer Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • voorzitter permanent overlegorgaan van de Kamers van Koophandel in de E.E.G.-landen
 • diverse commissariaten en adviseurschappen van ondernemingen

opleiding

academische studie
 • economie (kandidaats), Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, tot februari 1942 (studie niet voltooid door de oorlog)

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in 1960 de commissie Europese Vervoersaangelegenheden in onder voorzitterschap van mr. C. Vinkesteijn
 • Onderhandelde met de Verenigde Staten over landingsrechten van de KLM op de westkust van de Verenigde Staten. De onderhandelingen mislukten in januari 1960.
 • Verdedigde in 1963 namens het kabinet in het parlement de afspraken over het Eems-Dollardgebied en de Rijnkwestie in het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag met Duitsland

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1960 samen met de ministers Luns, De Pous, Zijlstra, Marijnen en Van Rooy en staatssecretaris Van den Berge de wet tot Goedkeuring van het Verdrag tot instelling van de Benelux-Economische Unie tot stand. De wet ratificeert het op 3 februari 1958 in Den Haag ondertekende verdrag tussen Nederland, België en Luxemburg over de economische unie van deze landen. Verder werden de beginselen van vrij onderling dienstenverkeer en coördinatie van nationale wetgeving op het gebied van verkeer, vennootschappen en handel vastgelegd. Het wetsvoorstel was in 1958 ingediend. (5.172)
 • Bracht in 1963 samen met de ministers Veldkamp en Visser de Wet gevaarlijke stoffen (Stb. 313) tot stand, die regels bevat over het vervoer, de verpakking, de aflevering, het bewaren en het opruimen van gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën, munitie, springstoffen en vuurwerk. (6.570)
 • Bracht in 1963 de Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal (Stb. 343) tot stand. Deze wet geeft uitvoering aan artikel 70 van het EGKS-Verdrag over de verplichting tot openbaarmaking van tarieven voor vervoer van kolen en staal in de zes lidstaten, om daarmee vrije concurrentie mogelijk te maken. (6.766)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was omstreeks 1950 belast met de onderhandelingen, die leidden tot de totstandkoming van de Europese Betalings Unie
 • Stond in 1963 op de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer als beoogd woordvoerder Europese zaken, maar trok zich terug vanwege een geschil met het hoofdbestuur van de VVD over een passage in het verkiezingsprogramma over de Nederlandse houding ten opzichte van Frankrijk. Volgens Joekes had hij ook de toezegging verlangd dat hij minister zou worden.

uit de privésfeer
 • De familie Stijkel kwam oorspronkelijk uit Appingedam
 • Zijn vader was koopman

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 juli 1963

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Gouda, 18 maart 1944 (huwelijk ontbonden 25 augustus 1952)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Cardiff (VK), 16 september 1952

echtgeno(o)t(e)/partner
M. Zuijdam, Mien

2e echtgeno(o)t(e)/partner
E. Wijers, Elisabeth

kinderen
2 zoons en 1 dochter

stief-, pleeg- en/of adoptiefkinderen
3 stiefdochters

vader
S. Stijkel, Simon

geboorteplaats en/of -datum
Grouw (gem. Idaarderadeel), 6 oktober 1891

moeder
P.H. Hupkes, Paulina Hendrika

geboorteplaats en/of -datum
Arnhem, 3 september 1891

beroep grootvader (moederskant)
koopman

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.