Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers

foto Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbersvergrootglas

Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl . Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. Was vier jaar steunpilaar van het kabinet-Van Agt/Wiegel . Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl werd hij in 1982 premier en CDA-leider. Voerde in kabinetten met de VVD een 'no-nonsense'-beleid dat zorgde voor economisch herstel en vermindering van de staatsschuld. Leidde het CDA in 1986 naar verkiezingswinst en wist die in 1989 te consolideren. Werd daarna premier van een kabinet met de PvdA. Een meester in het vinden van compromisteksten, die vaak tot stand kwamen op zijn werkkamer, het torentje. Na zijn premierschap ontging hem het voorzitterschap van de Europese Commissie en de functie secretaris-generaal van de NAVO. Werd later wel onverwacht Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, maar trad in 2005 voortijdig terug. Harde werker, manager.

CDA , KVP
in de periode 1973-1994: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, minister-president, politiek leider, minister van staat

Voornamen (roepnaam)

Rudolphus Franciscus Marie (Ruud)

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Drs. R.F.M. Lubbers, van 5 april 1962 tot 6 september 2004
 • Dr. R.F.M. Lubbers, vanaf 6 september 2004

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 mei 1939

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 14 februari 2018

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Drs. R.F.M. Lubbers (totdat aan hem op 6 september 2004 door de Radboud Universiteit Nijmegen een eredoctoraat werd verleend)

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1964 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • directiesecretaris Lubbers' constructiewerkplaats en machinefabriek "Hollandia b.v." te Krimpen aan de IJssel, van 1963 tot 1965
 • lid directie Lubbers' constructiewerkplaats en machinefabriek "Hollandia b.v." te Krimpen aan de IJssel, van 1965 tot 11 mei 1973
 • lid Rijnmondraad, van 22 september 1970 tot 11 mei 1973
 • minister van Economische Zaken, van 11 mei 1973 tot 19 december 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 8 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 4 november 1982
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 november 1978 tot 27 mei 1981
 • waarnemend fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 1981 tot 11 september 1981
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 september 1981 tot 4 november 1982
 • minister-president en minister van Algemene Zaken, van 4 november 1982 tot 22 augustus 1994
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 mei 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 1989 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 7 november 1989
 • tijdelijk belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffend en met zorg voor de aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en bijstand, van 7 november 1989 tot 14 november 1989 (benoemd voor het tijdvak dat nog geen andere minister benoemd was)
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffend en met zorg voor de aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en bijstand, van 27 mei 1994 tot 22 augustus 1994 (na het aftreden van minister Hirsch Ballin)
 • ambteloos, van augustus 1994 tot mei 1995 (vervulde diverse spreekbeurten en deeltijdfuncties)
 • deeltijd-hoogleraar globalisering van de economie, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, van mei 1995 tot 1 januari 2001 (twee dagen per week)
 • visiting professor Kennedy School for Government, Harvard University te Cambridge (MA, VS), van 1995 tot 1 januari 2001
 • Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, van 1 januari 2001 tot 24 februari 2005 (kondigde 20 februari 2005 zijn aftreden aan)
 • ambteloos, vanaf februari 2005

ambtstitel
 • minister van staat, van 31 januari 1995 tot februari 2018

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 30 mei 1981 tot 3 augustus 1981 (samen met drs. J. de Koning en vanaf 7 juli ook met drs. E. van Thijn)
 • kabinetsformateur, van 30 oktober 1982 tot 4 november 1982
 • kabinetsformateur, van 11 juli 1986 tot 14 juli 1986
 • informateur, van 13 september 1989 tot 27 oktober 1989
 • kabinetsformateur, van 27 oktober 1989 tot 7 november 1989
 • informateur, van 1 juli 2006 tot 5 juli 2006
 • informateur, van 21 juli 2010 tot 3 augustus 2010

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in 1978 samen met fractievoorzitter Aantjes namens zijn fractie het woord bij het debat over de Nota Bestek'81 en de algemene financiële beschouwingen
 • Voerde in 1978 en 1979 het woord bij de debatten over de zaak-Aantjes
 • Had in de periode 1978-1981 als fractievoorzitter met een groep van circa tien fractieleden te maken die kritisch stond tegenover delen van het kabinetsbeleid. Onder hen bevonden zich zeven leden die tegen het ontwerp-regeerakkoord hadden gestemd, maar het kabinet 'gedoogden' (de 'loyalisten'), en voorts onder anderen Sytze Faber en Marten Beinema en de later toegetreden Fred Borgman, Henk Couprie en Jan Buikema. De kritische opstelling betrof onder meer het sociaal-economisch beleid (met name het inkomensbeleid), de instelling van een olieboycot jegens Zuid-Afrika en de kernbewapening. Hoewel op sommige momenten fractieleden vóór moties van de oppositie stemden, bewerkstelligde hij dat het kabinet-Van Agt/Wiegel de gehele kabinetsperiode kon uitzitten.
 • Leidde in 1979 een parlementaire delegatie naar de Sovjet-Unie, waar met name de kwestie van de kernbewapening (SS20-dreiging/plaatsing kruisraketten) aan de orde kwam

als minister-president
 • De door hem geleide kabinetten voerde verregaande bezuinigingen door in met name de sectoren sociale zekerheid, onderwijs en welzijn. Vooral tot 1985 werd het overheidstekort sterk teruggebracht, maar daarna liep dat tekort weer op, om - met golfbeweging - vanaf 1994 weer structureel te dalen. De collectieve uitgaven daalden van ruim 60 miljard euro naar 54,5 miljard euro. Daarnaast werd ingezet op loonmatiging, lastenverlichting en arbeidstijdverkorting. Mede onder invloed van externe factoren kon daarmee worden gewerkt aan herstel van de werkgelegenheid.
 • Op 19 november 1982 werd in de Stichting van de Arbeid een akkoord bereikt tussen kabinet, en werkgevers- en werknemersorganisaties over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarbij worden afspraken gemaakt over loonmatiging en herverdeling van werk.
 • Speerpunten in de periode 1982-1989 waren verder onder meer deregulering en privatisering (onder andere de PTT, de Nederlandse Spoorwegen en diverse Staatsbedrijven worden verzelfstandigd). Belangrijke wetgevende projecten waren de stelselherziening in de sociale zekerheid (1986), de invoering van de wet op de studiefinanciering (1987) en de belastingherziening op basis van de voorstellen van de commissie-Oort (1988).
 • Op het gebied van het buitenlands beleid speelde tot 1989 de discussie over het in het najaar van 1979 genomen NAVO-besluit om kruisraketten te plaatsen in West-Europa en tegelijkertijd onderhandelingen te beginnen met de Sovjet-Unie over de plaatsing van op West-Europa gerichte SS20-raketten. Bezocht in dit kader in januari 1983 (samen met minister Van den Broek) de Verenigde Staten om bij de Amerikaanse president Reagan de mogelijkheid van een tussenoplossing te bespreken, waarbij onderhandelingsopties open bleven. Op 1 juni 1984 werd het besluit genomen om kruisraketten in Nederland te plaatsen, indien het aantal SS20-raketten ten opzichte van 1 juni 1982 zou blijven toenemen. Dit besluit werd in juni 1984 met succes in de Tweede Kamer verdedigd. Op 1 november 1985 volgde het plaatsingsbesluit. Daartegen was op 26 oktober daaraan voorafgaand massaal geprotesteerd in een manifestatie waarbij 3.7 miljoen handtekeningen werden aangeboden aan Lubbers. Uiteindelijk kon in 1989 van daadwerkelijke plaatsing worden afgezien, omdat het dubbelbesluit (plaatsing en onderhandelingen over wederzijdse nulopties) succes had opgeleverd.
 • Zat in maart 1983 de Ronde Tafel Conferentie voor over de toekomst van de Nederlandse Antillen. Uitkomst daarvan was dat Aruba per 1 januari 1986 een aparte status zou krijgen, die per 1 januari 1996 tot volledige onafhankelijkheid moest leiden
 • Speelde in 1983/1984 samen met minister Van den Broek een belangrijke rol bij het oplossen van een conflict in de Europese Unie over de financiële bijdrage van het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk werd hierover op de Europese Top van juni 1984 in Fontainebleau overeenstemming bereikt.
 • Bracht in november 1986 samen met minister Van den Broek een bezoek aan de Sovjet-Unie om onder meer over de wapenbeheersing te spreken
 • Bracht in mei 1987 samen met minister Van den Broek een bezoek aan China
 • Tijdens zijn tweede kabinet werd, in mei 1989, het (eerste) Nationaal Milieubeleidsplan uitgebracht waarin streven naar duurzame ontwikkeling hoofddoelstelling van het milieubeleid werd. In zijn derde kabinet kreeg dit een vervolg (in 1993) in een tweede Nationaal Milieubeleidsplan.
 • In september 1988 verbond hij het lot van zijn kabinet aan eventuele aanvaarding door de Tweede Kamer van een motie-Meijer/Nuis. Daarin werd kritiek van de parlementaire enquêtecommissie op het beleid van minister Van den Broek in de paspoortaffaire onderschreven. De Tweede Kamer verwierp de motie.
 • Zijn derde kabinet had naast structureel financieel-economisch herstel en beheersing van de overheidsuitgaven sociale vernieuwing als speerpunt. Dit beleid had tot doel via lokale initiatieven stedelijke vernieuwing, sociale samenhang, onderwijs, integratie en veiligheid een impuls te geven. Vanwege economische problemen, die gepaard gingen met oplopende werkloosheid en noodzaak tot ombuigingen in de overheidssector kwam dit beleid slechts moeizaam van de grond.
 • In deze kabinetsperiode werd getracht de groei van het aantal WAO'ers om te buigen door ingrepen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en door invoering van een bonus/malus-stelsel. Belangrijke wetgevende projecten waren de invoering van de basisvorming (1992), de herziening van het politiebestel (1993), de Wet voorzieningen gehandicapten en de regeling van euthanasie (meldingsplicht artsen).
 • Lanceerde op de Europese Top in juni 1990 in Dublin een plan voor nauwe samenwerking op energiegebied tussen de EG-landen en landen in Oost-Europa. De EG moest daardoor minder afhankelijk worden van de Arabische oliestaten.
 • In 1990 besloot zijn derde kabinet tot Nederlandse deelname aan de internationale operatie om de Iraakse bezetting van Koeweit ongedaan te maken
 • Ontving op 23 oktober 1990 de Zuid-Afrikaanse president De Klerk, waarmee herstel van de relatie met Zuid-Afrika werd ingezet nadat dit land stappen had gezet om het apartheidssysteem af te schaffen
 • Ondertekende op 21 november 1990 samen met staats- en regeringsleiders uit 32 Europese landen en de Verenigde Staten en Canada het Handvest van Parijs voor een nieuw Europa. De deelnemende landen verplichten zich tot bevordering van democratie, vrijheid, veiligheid en samenwerking in Europa. Hiermee wordt een veel verdergaand vervolg gegeven op de Helsinki-akkoorden van 1975.
 • In februari 1991 bereikte het kabinet overeenstemming over een pakket van maatregelen in het kader van de Tussenbalans, waarbij voor f 12,8 miljard werd bezuinigd en f 4,9 miljard aan fiscale maatregelen werd besloten. Het pakket was nodig vanwege een oplopend financieringstekort.
 • Leidde in 1991 de besprekingen over de Europese Politieke Unie (Europese top in Maastricht, december 1991). Deze besprekingen leidden op 7 februari 1992 tot het Verdrag van Maastricht, dat op 1 november 1993 in werking treedt. Door dat verdrag komt er een Europese Unie tot stand met een monetaire unie. Buitenlands beleid en interne veiligheid worden nieuwe gemeenschappelijke Europese beleidsterreinen. De wetgevende rol van het Europees Parlement wordt versterkt door een medebeslissingsbevoegdheid op het terrein van het vrije verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, onderwijs, onderzoek, volksgezondheid en consumentenbescherming.
 • Speelde in 1992 samen met de Noorse premier Gro Harlem Brundtland en de Franse voormalige eerste minister Michel Rocard een belangrijke rol bij het opstellen van de Verklaring van Den Haag over duurzame ontwikkeling. Woonde in datzelfde jaar samen met minister Alders de Milieutop in Rio de Janeiro bij, die de aanzet gaf tot een Wereldklimaatverdrag.
 • Had een intensieve en coördinerende rol bij het beleid voor opvang van de grote stroom asielzoekers en vluchtelingen in de jaren 1993 en 1994. Bracht hierover in 1994 een brief uit en verdedigde de beleidsaanpak in de Tweede Kamer. Het kabinet besloot onder meer tot controles na het passeren van de grens. (19.637, nr. 99)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Voerde eind 1973 een tijdelijke distributie van benzine in, vanwege de olieboycot door Arabische landen. Bracht de beleidsnota beperking gevolgen olieschaarste uit. (12.739 )
 • Was in 1973 met minister Boersma in de Tweede Kamer de voornaamste verdediger van het wetsvoorstel Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid, die het kabinet bevoegdheden gaf om de loon- en prijsontwikkeling en de energievoorziening in de hand te houden. (12.723 )
 • Bracht in 1974 de Energienota uit. Hierin staan voorstellen om de groei in het verbruik van energie te vertragen en over het zekerstellen van de energievoorziening. Het onderzoekscentrum Petten gaat zich behalve met nucleair onderzoek ook bezighouden met onderzoek naar besparingen en alternatieve energie. De Nederlandse energiehuishouding moet flexibeler worden en het tempo waarin de aardgasvoorwaarden worden verbruikt, moet omlaag. (13.122 )
 • Verdedigde in 1974 samen met minister Vorrink in de Tweede Kamer de in 1972 uitgebrachte nota inzake het kernenergiebeleid (11.761 )
 • Bracht in 1975 samen met onder anderen minister Boersma de Interimnota Inkomensbeleid uit. Hierin staan voorstellen voor herstructurering van het bedrijfstakken en voor stimulering van het regionale beleid. Knelpunten bij overheids- en particuliere investeringen zullen worden weggenomen. Aardgasbaten gebruiken voor investeringen en onderzoek in de energiesector. Er wordt slechts een beperkte rol voor kernenergie voorzien. De instelling van een Algemene Energie Raad wordt aangekondigd. (13.399 )
 • Bracht in 1976 de Economische Structuurnota (Nota inzake de selectieve groei) uit. Deze nota gaat in op de vraag wat de gewenste omvang en richting van investeringen is. Verder wordt aandacht besteed aan de versterking en 'vermaatschappelijking' van de economische structuur. Er wordt een Wet investeringsrekening aangekondigd als nieuw instrument om investeringen te stimuleren en sturen. (13.955 )
 • Bracht in 1976 de Perspectievennota Zuid-Limburg uit over de herstructurering van dat gebied na het proces van de mijnsluitingen. Het betreft met name ontwikkelingen op sociaal-economisch, sociaal-cultureel, ruimtelijk en bestuurlijk/financieel terrein. (13.969 )
 • Bracht in 1976 samen met minister Van der Stoel een beleidsbrief uit over het Ultracentrifuge-project. Deelname van Nederland aan uitbreiding van het gezamenlijke project van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tot 2000 ton jaarcapaciteit wordt verantwoord geacht. Wel zal met de partners worden overlegd over commercieel-economische en organisatorische uitgangspunten en over waarborgen omtrent de levering van nucleair materiaal. Het besluit loopt niet vooruit op een beslissing over eventuele nieuwe kerncentrales. (14.261 )
 • Bracht in 1977 samen met minister Boersma de Nota regionaal sociaal-economisch beleid 1977 t/m/ 1980 uit. In de nota wordt onder meer voortzetting van het stimuleringsbeleid voor het Noorden des Lands, het Oosten, de IJsselmeerpolders, Zuiden en Zeeland uiteengezet. (14.372 )
 • Diende in 1976 samen met minister Duisenberg en staatssecretaris Van Rooijen het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening in. Dit (gewijzigde) voorstel werd in 1978 wet. (14.377 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1974 een wijziging (stb. 19) van de Prijzenwet tot stand, waardoor er regels kunnen worden gesteld aan de bekendmaking van prijzen van goederen. Op artikelen moet worden geprijsd per standaardhoeveelheid. Hierdoor wordt het voor consumenten eenvoudiger om prijzen ter vergelijken. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door minister Langman. (12.054 )
 • Bracht in 1974 samen met minister Gruijters de Wet selectieve investeringsregeling (SIR) (Stb. 95) tot stand. Door een stelsel van heffingen en vergunningen moest worden bewerkstelligd dat zich geen concentratie van bedrijven in het Westen voor zou doen, maar dat bedrijven zich ook in andere delen van het land zouden vestigen. Daardoor kon de werkgelegenheid beter worden gespreid, konden 'open ruimtes' beter worden beschermd en moesten verkeerscongesties worden tegengegaan. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door de ministers Langman en Udink. (12.045 )
 • Bracht in 1974 de Wet aardgasprijzen (Stb. 765) tot stand, die de regering de mogelijkheid geeft om in te grijpen in de prijzen voor aardgas. Dit kan als de exportprijzen en binnenlandse verkoopprijzen achterblijven bij de marktwaarde van het gas. De minister van EZ kan eventueel contracten doorbreken. (13.146 )
 • Bracht in 1975 een wijziging (Stb. 290) van de Wet selectieve investeringsregeling tot stand, warrdoor de werking van die wet werd beperkt tot het Rijnmondgebied en er binnen dat gebied voorlopig zou worden gewerkt met een laag tarief voor de heffingen op gebouwen. (13.158 )
 • Bracht in 1976 de Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Stb. 569) tot stand. Deze wet legt vast dat Nederland moet beschikken over een voldoende aardolievoorraad, om daarmee onverwachte onderbreking in de aanvoer op te vangen. Met de wet wordt uitvoering gegeven aan een EG-richtlijn. Het voorstel was in 1971 ingediend door minister Nelissen. (11.327 )
 • Bracht in 1976 de Wet intrekking van de Wet financiering ontwikkeling snelle kweekreactor (Stb. 690) in. Hiermee eindigt de Nederlandse bijdrage aan het Kalkarproject. (14.128 )
 • Bracht in 1977 de Wet beperking cadeaustelsel 1976 (Stb. 659) tot stand. Deze wet verbiedt het door bedrijven als geschenk aanbieden van branchevreemde goederen. Hierdoor moet oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Het wetsvoorstel was in 1975 ingediend en in 1977 met succes in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Hazekamp. (13.358 )
 • Bracht in 1985 als minister van Algemene Zaken samen met minister Rietkerk de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis (Stb. 578) tot stand, die (in de toekomst) het lidmaatschap van het Koninklijk Huis wat de kinderen betreft, beperkt tot de kring van potentiële troonopvolgers. (18.351 )
 • Bracht in 1987 samen met minister Van Dijk de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 635) tot stand, waardoor voor al deze diensten één wettelijk kader werd geschapen (17.363 )
 • Bracht in 1991 samen met minister Dales een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 703) tot stand. Deze bevat hoofdzakelijk technisch-procedurele wijzigingen ten opzichte van de wet uit 1978 en brengt ook elektronische data onder de wet. (19.859 )
 • Bracht in 1992 samen met de ministers Van den Broek en Kok en staatssecretaris Dankert de Wet Goedkeuring van het op 2 februari 1992 in Maastricht tot stand gekomen verdrag inzake de Europese Unie tot stand. Dit Europese verdrag vormde de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Voortaan behoren ook andere terreinen dan economische aangelegenheden en kernenergie tot het gemeenschappelijke Europese beleid. De bestaande EG-Verdragen werden uitgebreid met bepalingen over buitenlands en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en onderdelen van de beleidsterreinen van justitie en binnenlandse zaken. Het Verdrag legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro). (22.647 )
 • Bracht in 1993 een wet tot stand waarbij de Inlichtingendienst Buitenland per 1 januari 1994 werd opgeheven. Een deel van de (offensieve) activiteiten wordt beëindigd en een ander deel (met name de contacten met inlichtingendiensten in andere landen) wordt overgenomen door MID en BVD. (23.045 )

als (in)formateur
 • Kreeg op 30 mei 1981 samen met J. de Koning het verzoek de mogelijkheden te onderzoeken van de vorming van een kabinet, dat mocht vertrouwen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging. Zij ontwierpen een regeerakkoord voor een kabinet van CDA, PvdA en D'66 en een voorstel voor de zetelverdeling. Na veel aarzelingen en een mislukte poging om Jelle Zijlstra te bewegen premier te worden, stelde Van Agt zich beschikbaar als minister-president van het centrum-linkse kabinet. D'66 en PvdA stemden daarmee uiteindelijk in. Nadat op 10 juli Van Thijn als derde informateur was opgetreden, werd voorgesteld dat de beoogde PvdA-minister van Sociale Zaken ook integrerend minister voor werkgelegenheid zou worden. Op 3 augustus brachten de drie informateurs hun eindverslag uit, waarin werd geadviseerd tot voortzetting van de onderhandelingen, zowel over het financieel-economisch beleid als over de defensieparagraaf.
 • Kreeg op 30 oktober 1982 de opdracht tot het vormen van een kabinet dat mocht rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. Op basis van de werkzaamheden van informateur Scholten werden kandidaten aangezocht voor het nieuwe kabinet. Op 4 november aanvaardde hij de opdracht. De opmerkelijkste benoemingen waren die van De Ruiter op Defensie en van Schoo op Ontwikkelingssamenwerking.
 • Kreeg op 11 juli 1986 de opdracht om, uitgaande van het eindrapport van de informateur en de daarin vervatte conclusies, een kabinet te vormen dat zou mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Na het aanzoeken van nieuwe bewindspersonen aanvaardde hij op 13 juli deze opdracht. Veel zittende bewindslieden gingen over uit het vorige kabinet. Bij de VVD werd De Korte en niet Winsemius minister van Economische Zaken. Bukman volgde Schoo op als minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
 • Kreeg op 13 september 1989 het verzoek om, mede gelet op het eindrapport van de informateur, een onderzoek te in te stellen naar de mogelijkheid tot de vorming van een centrum-links kabinet. Vanwege bezwaren tegen de voorgestelde zetelverdeling en een meningsverschil over de wettelijke regeling van euthanasie haakte D66 op 21 september 1989 af. Tussen de onderhandelaars van CDA (De Vries en Brinkman) en PvdA (Kok en Wöltgens) werd overeenstemming bereikt over een ontwerp-regeerakkoord. Op 27 oktober adviseerde hij daarom tot vorming van een kabinet van die twee partijen.
 • Kreeg op 27 oktober 1989 de opdracht tot vorming van een kabinet van CDA en PvdA. Bereikte een akkoord over de zetelverdeling en personele invulling van de posten. Bij het CDA werd uiteindelijk niet Heerma, maar Europarlementariër Maij-Weggen naar voren geschoven als kandidaat voor Verkeer en Waterstaat. Bij de PvdA zag Van Kemenade vanwege zijn gezondheid af van het ministerschop op Binnenlandse Zaken. Stemerdink werd gepasseerd voor een hernieuwd ministerschap op Defensie. Op 4 november aanvaardde Lubbers de opdracht tot formatie.
 • Kreeg op 1 juli 2006 het verzoek om op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid een missionair kabinet te vormen van CDA en VVD, dat echter ook de taak zou hebben vervroegde verkiezingen te bevorderen op een nader o.l.v. de informateur te bepalen datum in november 2006 en mitsdien ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij bracht hierover op 5 juli verslag uit.
 • Kreeg op 21 juli 2010 het verzoek om op zeer korte termijn te informeren over de mogelijkheden die (thans) reëel aanwezig zijn voor de vorming van een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en die daarom inhoudelijk nader onderzocht dienen te worden, en daarbij aan te geven op welke wijze deze mogelijkheden kunnen worden beproefd. In zijn eindverslag adviseerde hij een onderzoek naar de vorming van een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV en de aanwijzing van Ivo Opstelten als informateur.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Op het Canisiuscollege was hij klasgenoot van Jean Penders
 • Kwam 8 maart 1978 in opspraak door de zogenaamde R3-affaire. Dit betrof Lubbers' deelname in de Bouwbeleggings- en Exploitatiemaatschappij R 3 CV van de drie Lubbers-broers. Deze maatschappij had tonnen fiscale investeringsaftrek genoten. In een door hem uitgegeven verklaring bevestigde hij de gang van zaken en verklaarde hij dat het achteraf gezien beter was geweest als hij als minister had afgezien van de investeringsaftrek om zo het karakter van een strikte privébelegging beter te benadrukken. Maakte na deze affaire, in november 1978, in een brief aan Kamervoorzitter Vondeling zijn belangen in bedrijven en onroerend goed openbaar. (brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 30-11-1978.)
 • Zag af van zijn salaris en onkostenvergoeding als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen a raison van 300.000 dollar per jaar en stortte dit bedrag terug aan de VN
 • Voorafgaande aan zijn begrafenis vond in de Rotterdamse Laurentius- en Elisabethkathedraal een herdenkingsdienst plaats. Voor het publiek was er een dag eerder gelegenheid tot rouwbetoon.
 • Zijn vader was oprichter en later directeur-eigenaar van Lubbers' constructiewerkplaats en machinefabriek te Krimpen aan de IJssel dat groeide naar ca. 750 man personeel

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Volkshuisvesting, november 1977 (beantwoordde de vraag van Van Agt of hij zich kandidaat wilde stellen negatief)
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mei 1982 (geweigerd)
 • minister van Buitenlandse Zaken, mei 1982 (geweigerd)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "De oplossingenmachine"
 • Ruud Shock (bijnaam in het buitenland)

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Samen onderweg" (1991)
 • "Geloof in de samenleving: christen-democratie in drie generaties: Ruijs, Klompé, Lubbers" (1998)
 • "Vluchtelingen in onze tijd, mijn hart voor vluchtelingen" (2005)
 • "De vrees voorbij: een hartenkreet/Ruud Lubbers in gesprek met Carolina Lo Galbo" (2007)
 • "Persoonlijke herinneringen" (posthuum, 2018)
 • diverse artikelen, onder meer in economische vakliteratuur

redevoeringen
 • "Bedrijven in moeilijkheden" (serie universitaire voordrachten over een economisch beleid in moeilijkheden, 1980)
 • "Welk Europa staat ons voor ogen?" (1990)
 • "Geloven in de samenleving" (1992)
 • "Het politieke testament van Ruud Lubbers" (1994)
 • "Globalisering: naar een nieuwe kijk op political economy" (oratie, 1995)
 • "Sociale cohesie in een tijdperk van globalisering" (1998)
 • "Limits to growth: 30 jaar later een terugblik en een vooruitblik" (2000)
 • "Gedeelde geschiedenis: Duitsland en Europa 1945-2000" (lezingen, eindredactie Patrick Dassen, 2000)
 • "Refugees: from international protection to solutions" (2003)
 • "Labor et ora" (2006)
 • "Inspiration for Global Governance" (met Willem van Genugten en Tineke Lambooy, 2008)

literatuur/documentatie
 • A. Joustra en E. van Venetië, "Ruud Lubbers, manager in de politiek" (Baarn, 1989)
 • N. Rood (red.), "Het succes van Lubbers. Hoe word ik minister-president?" (Amsterdam, 1989)
 • Folkert Jensma, Mark Kranenburg en Rob Meines, "De oplossingenmachine. Portret van R.F.M. Lubbers", NRC Handelsblad, 4 november 1989
 • J. Tromp en P. Witteman (e.a.), "De baard van Lubbers: zin en onzin over de premier" (1983)
 • A. Joustra en E. van Venetië, "De geheimen van het Torentje, Praktische gids voor het premierschap" (over Lubbers' premierschap) (Amsterdam, 1993)
 • Opland, "Dag Ruud!: 12 jaar: 1982-1994" (cartoons, 1994)
 • R. Ammerlaan (red.), "Afscheid van Ruud Lubbers" (1994)
 • P.G. Kroeger en J. Stam, "De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998" (1998), m.n. 123-130 over de persoon Lubbers
 • M. Metze, "De stranding: het CDA van hoogtepunt naar catastrofe" (1995)
 • J.J. Lindner, "Ruud Lubbers. Een post-ideologische premier van formaat", in: P. Brill (red.), "Kopstukken van het laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten" (1999)
 • B. Steinmetz, "Lubbers als peetvader van het poldermodel" (2000)
 • Bert Vuijsje, "Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen" (2006)
 • Jan Tromp, "Ruud Lubbers (1939-2018): medevormgever van het Nederland zoals we het vandaag kennen", De Volkskrant, 15 februari 2018
 • Mark Kranenburg, "Hyperintelligente sfinx die zijn stempel op de jaren tachtig drukte", NRC Handelsblad, 15 februari 2018
 • Wilfried Bles, "Ruud Lubbers, der Macher, Trouw, 15 februari 2018

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.