Algemeen overleg (AO)

In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. Omdat zo'n algemeen overleg snel bijeen kan worden geroepen, is het een goede vorm om actuele zaken aan de orde te stellen.

Van een algemeen overleg wordt een woordelijk verslag gemaakt. Een (concept-)verslag kan op de plenaire agenda van de Tweede Kamer worden geplaatst, maar er mag alleen een kort debat (een zogenaamd tweeminutendebat) over plaatsvinden. Een verslag van een algemeen overleg (VAO) wordt alleen geagendeerd als een commissielid een motie wil indienen naar aanleiding van het overleg.

Bij een algemeen overleg mogen, met instemming van de minister, ook ambtenaren inlichtingen aan de commissie verschaffen.

Het algemeen overleg is in 1994 in het Reglement van Orde opgenomen.


Meer over