Algemeen overleg (AO)

In een algemeen overleg werd door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Het is in 2021 vervangen door het commissiedebat.

Van een algemeen overleg werd een woordelijk verslag gemaakt. Een (concept-)verslag kon op de plenaire agenda van de Tweede Kamer worden geplaatst als een commissielid naar aanleiding van het overleg een motie wilde indienen, maar er mocht alleen een kort debat (een zogenaamd tweeminutendebat) over plaatsvinden.

Het algemeen overleg werd in 1994 in het Reglement van Orde opgenomen.


Meer over