Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma

GroenLinks ging de verkiezingen in met het programma: 'tijd voor verandering'. Het programma is vooral gericht op duurzaamheid, moderne solidariteit, meer zeggenschap, onderwijs en het aanpakken van de inkomensongelijkheid.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Duurzaamheid

 • oprichten van een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie.
 • oprichten van een Groene investeringsbank, invoeren van een belasting op verpakkingen en investeringsplannen voor openbaar vervoer, schone energie en energiezuinige woningen.
 • voor vlees gaat het hoge btw-tarief gelden; er komt een verbod op stunten met vleesprijzen.

Het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen door:

 • invoeren van een heffing op CO2-uitstoot; een kilometerprijs voor auto's; en een Klimaatwet die de uitstoot van broeikasgassen moet verlagen.
 • stoppen met subsidies op gas; terugschroeven van de gaswinning in Groningen; fiscaal stimuleren van duurzame energie en energiebesparing;
 • kolencentrales en kerncentrales sluiten.

Meer zeggenschap

 • burgers krijgen op lokaal niveau het recht om bepaalde taken in de wijk zelf uit te voeren tegen gelijke of lagere kosten.
 • de gemeenteraad kiest de burgermeester; de Provinciale Staten kiezen de Commissaris van de Koning.
 • invoeren van een correctief referendum; de opkomstdrempel voor het raadgevend referendum wordt geschrapt.
 • burgers krijgen het recht om wetten door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet. Wanneer deze constitutionele toetsing is verwezenlijkt, wordt de Eerste Kamer afgeschaft.
 • op termijn wordt Nederland een republiek en wordt het staatshoofd gekozen.

Onderwijs

Verbeteren van het basis- en voortgezet onderwijs:

 • meer leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en lagere werkdruk voor leraren;
 • alle kinderen kunnen een dubbel schooladvies ontvangen, bijvoorbeeld vmbo/havo. - invoering van de optie van een tweejarige brede brugklas.
 • meer geld voor kleinere klassen en speciaal/passend onderwijs.
 • afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Verbeteren van het beroeps- en hoger onderwijs:

 • invoering van een doorstroomrecht: een diploma geeft zonder extra voorwaarden recht op vervolgonderwijs.
 • de toegankelijkheid van het hoger onderwijs vergroten; selectie aan de poort stoppen; bindend studieadvies wordt afgeschaft;

Economie/begroting

 • een nieuw sociaal akkoord. De overheid moet het goede voorbeeld geven door reële loonsverhoging te geven aan politieagenten, leraren en werkenden in de zorg.
 • quotum van 30 procent voor vrouwen in topfuncties.
 • invoering van gratis kinderopvang.
 • meer geld naar ontwikkelingssamenwerking.
 • investeren in het openbaar vervoer; extra treinen, elektrische bussen, meer fietsenstallingen en OV-fietsen bij stations.

Inkomensbeleid

 • belastingverlaging voor lage en middeninkomens; kwijtscheldingsregelingen voor mensen met zeer problematische schulden;
 • kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk;
 • topinkomens worden zwaarder belast; bonuscultuur moet aangepakt worden.
 • aanpakken van belastingontwijking door multinationals; hogere belasting op erfenissen van grote vermogens; hogere buffers voor banken; invoering van 'Piketty-belasting': een progressieve belasting op vermogen op basis van reëel rendement.
 • verhogen van de inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben; beperken van de fiscale subsidiëring van pensioenen van de hoge inkomens.
 • verhoging van de AOW als basispensioen; pensioendeelnemers gaan individueel sparen en collectief beleggen.

Zorg

 • abortus gaat uit het wetboek van strafrecht. De verplichte bedenktijd bij abortus wordt afgeschaft.
 • euthanasie gaat uit het wetboek van strafrecht. Artsen zijn pas strafbaar wanneer ze zich niet aan de regels houden.
 • medisch specialisten verplicht in loondienst.

Veiligheid en justitie

 • meer wijkagenten en politiebureaus in de wijken.
 • ministerie van Veiligheid & Justitie wordt weer het ministerie van Justitie. De zeggenschap over de politie gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • minder gebruik van massasurveillance bij het bestrijden van terrorisme;
 • softdrugs worden gelegaliseerd.
 • afschaffing van het kraakverbod.

Europa

 • vluchtelingen worden opgevangen; meer geld voor opvang vluchtelingen in de regio;
 • kleinschalige opvang in Nederland; binnen een jaar een definitieve beslissing op een asielverzoek; integratie van asielzoekers start op de eerste dag na aankomst in Nederland. Alle EU-lidstaten doen mee aan de verdeling en opvang van vluchtelingen. Bij niet meewerken volgen sancties.
 • stopzetten van de TTIP-onderhandelingen. Als er toch een akkoord komt, moet het in een referendum worden voorgelegd aan de burgers.

Overig

 • erkenning, rechtsherstel en compensatie voor alle oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië; ook andere slachtoffers van ons koloniale verleden krijgen erkenning.
 • 5 mei wordt een nationale feestdag waarop iedereen ieder jaar vrij is.
 • erkenning van Palestina als staat; opschorting van het associatieverdrag tussen de EU en Israël, zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht.
 • grondrechten gelden ook op het internet.
 • verbod op kernwapens in Nederland.
 • voorzieningen voor bewoners in krimpgebieden blijven op peil.
 • dierproeven worden uitgefaseerd.
 • afschaffen van majesteitsschennis; afschaffen van de straf op het beledigen van een bevriend staatshoofd.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over