Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

 • Verbreding en versterking van de belastinggrondslag – bevordering van de werkgelegenheid en de economische structuur; versterking van de concurrentiekracht van Nederland.
 • Verlaging van de lastendruk op arbeid
 • Vereenvoudiging van het belastingstelsel.
 • Privatisering van staatsbedrijven, zoals de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen.
 • Versterken criminaliteitsbestrijding, o.a. doormiddel van 3000 extra agenten en surveillanten.
 • Instelling vijfde nota ruimtelijke ordening en actualisering VINEX.

2.

Sociaal-cultureel

 • Uitwerking euthanasiewet.
 • Openstelling burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht.
 • Restrictief toelatingsbeleid migratie handhaven.
 • Instellen Vreemdelingenwet voor het bevorderen van integratie.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Versterken Europese samenwerking, Centraal- en Oost-Europese landen kunnen toetreding zoeken tot de EU.
 • Voltooien van de monetaire unie met een sterke eenheidsmunt.
 • Versterken Europees gemeenschappelijk buitenlandbeleid.

4.

Klimaat en milieu

 • Invoeringen milieubelastingen voor het MKB.
 • Naleving Kyoto-protocol, verminderen emissie van broeikasgassen in de periode tot 2008-2012 met 6% tegenover 1990.
 • Europese oplossingen voor klimaatverandering zoals energieheffing op grote bedrijven invoeren.

5.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Invoeren bindend correctief wetgevingsreferendum.
 • Instelling Staatscommissie voor dualisme in lokaal bestuur.

Meer over