Europees Parlement staat verenigd in impasse rond begroting 2011

ANP - Het Europees Parlement neemt een stevige, verenigde positie in bij de impasse over de EU-begroting voor 2011. Dit werd in het plenaire debat van dinsdag over de begrotingsonderhandelingen voor 2011 bevestigd. Het debat werd door de voorzitter van de Europese Commissie Barroso, de vertegenwoordiger van het Belgische voorzitterschap, Melchior Wathelet, en de begrotingscommissaris Lewandowski bijgewoond.

De discussies richtten zich op drie belangrijke onderwerpen: de cijfers voor de begroting voor 2011, flexibiliteit binnen de begroting in de omgang met nieuwe prioriteiten of dringende zaken en de mate van de invloed van het Parlement in de onderhandelingen over het toekomstig meerjarig financieel kader (MFK) en de eigen middelen van de EU.

Bij het openen van het debat herinnerde de voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, zijn gasten eraan dat het Parlement bereid was de cijfers van de Raad te aanvaarden. "In ruil daarvoor wilden we een overeenkomst sluiten over de flexibiliteitskwestie in de begroting en over de manier waarop het verdrag van Lissabon uitgevoerd moet worden met het oog op toekomstige onderhandelingen over het MFK en eigen middelen", zei hij.

Fractiewoordvoerders

De eerste van de fractieleiders, Joseph DAUL (EVP, FR), zei: "Het debat is geen machtsstrijd. Het gaat er juist om dat het voor de Europese Unie mogelijk is om haar beloften na te komen... De realiteit is dat de huidige begroting geen rekening houdt met de nieuwe bevoegdheden van de EU. Ze houdt ook geen rekening met de herziening van de begroting waar het Parlement om had gevraagd en bevat geen financiering voor de EU2020-strategie. De Raad neemt wel programma's aan maar voorziet geen financiering".

Martin SCHULZ (DE) van de S&D-fractie stelde: "Het Parlement wordt getest. De discussie gaat niet meer over geld maar over de richting waarin de EU zich ontwikkelt. Het gaat over de rechten van het Parlement, zoals die in het verdrag van Lissabon zijn weergegeven... We zijn verkozen om met de EU en haar begroting om te gaan. Nu willen de nationale regeringen ons controleren en bewaken. Dat is de wereld op zijn kop!" Over de flexibiliteit zei hij: "het is in het belang van alle instellingen om, indien nodig, op een flexibele manier te kunnen reageren".

De liberale fractieleider Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) kwam daarna aan het woord: "Wat de cijfers betreft, is het geen geheim dat het Parlement klaar is om deze te aanvaarden, binnen een globaal akkoord natuurlijk, maar het tweede deel, flexibiliteit, is net zo belangrijk. Flexibiliteit is niet een concessie van de Raad. Het is nodig om nieuwe projecten te financieren". "Het belangrijkste is dat we het probleem van de toekomstige financiering van de EU moeten oplossen. Eigen middelen moeten een deel uitmaken van het akkoord. Dit gaat niet over het wijzigen van het verdrag, maar over het toepassen van de verdragen!"

Daniel COHN-BENDIT (GREENS/EFA, FR) zei dat de EU zich "op een kruispunt" bevond. Het ging niet om het geld; het ging om het al dan niet ontwikkelen van de Europese gedachte. "We willen dat de EU problemen oplost, die nationaal niet kunnen worden opgelost, maar tegelijk willen de lidstaten de EU daar niet meer middelen voor geven. Het Parlement had drie verzoeken ingediend. Tegen de lidstaten zei Cohn-Bendit: "het is te nemen of te laten! Wij zullen de Europese begroting niet accepteren als er geen akkoord bestaat over de punten die wij op tafel leggen".

"500 miljoen belastingbetalers kunnen niet begrijpen waarom er geen akkoord over de begroting was in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de het Verdrag van Lissabon", zei Lajos BOKROS (ECR, HU). Er was een kans om alsnog een akkoord te sluiten, en dat was als de Raad en het Parlement het eens konden worden over het flexibiliteitsmechanisme. In ruil daarvoor kon het Parlement beloven om de lidstaten niet onder druk te zetten om politieke verklaringen te ondertekenen. "Het zou een schande zijn als we geen akkoord bereiken voor het eind van het jaar", besloot hij.

Volgens Lothar BISKY (GUE/NGL, DE) konden "nieuwe taken niet of slechts in beperkte mate vervuld worden door het verschuiven van posten" binnen de huidige begroting. De lidstaten moesten met het Parlement over de eigen middelen praten. "Zo niet, dan nemen zij afstand van het basisidee van Europese eenmaking". Hij waarschuwde ook, dat de nettobetalers vergeten leken te hebben, "wat solidariteit betekent". Het was de "hoogste tijd dat we sterker denken aan de mensen in Europa - op een Europese manier, niet op een egoïstische nationale manier".

"Laten we eerlijk zijn", zei Marta ANDREASEN (EFD, UK), "de begrotingsonderhandelingen zijn misgelopen omdat het Europees Parlement de ambitie heeft om meer rechten te krijgen over de begroting". Die bevoegdheden waren volgens haar niet voorzien in het Verdrag van Lissabon. En het idee van Europese belastingen was altijd onaanvaardbaar geweest voor haar fractie.

Namens het Belgische voorzitterschap richtte de Belgische staatssecretaris voor begroting, Melchior WATHELET, zich op drie punten: de begroting 2011, de flexibiliteitskwestie en de politieke verklaring aangaande de betrokkenheid van het Parlement bij de gesprekken over het toekomstige meerjarig financieel kader en de eigen middelen. Volgens hem vormde de politieke verklaring het werkelijke probleem in de Raad: "Maar we kunnen die gesprekken aangaan. Het staat in het Verdrag en we zullen die gesprekken voeren, maar misschien in een later stadium".

Tenslotte sprak voorzitter van de Commissie José Manuel BARROSO de Europarlementsleden toe: "We moeten laten zien dat alle betrokkenen de gevolgen van het Verdrag ten volste begrijpen, dat een nauwe samenwerking tussen de instellingen op het hoogste politieke niveau een natuurlijk gevolg is van onze gezamenlijke inzet om het gepaste financiële kader voor de toekomst vast te stellen". "We zullen gebruik maken van ons initiatiefrecht om voor eind juni voorstellen voor de eigen middelen naar voren te brengen. Het spreekt vanzelf, dat het Parlement geraadpleegd zal moeten worden", vervolgde hij. Barroso steunde het standpunt van het Parlement wat de flexibiliteit betrof: "We zouden bij gekwalificeerde meerderheid moeten kunnen beslissen over 0,03% van het BNI. Ik hoop van harte dat we binnenkort positief nieuws van de Raad mogen verwachten".

Overige sprekers

Lucas HARTONG (NA, NL) was "blij met de opstelling van met name de Engelse en Nederlandse regering tot nu toe". Maar hij constateerde "dat het Parlement niets wenst te leren van het lesje dat de lidstaten geven. De Eurokliek dacht wel even nog meer geld voor de eigen hobby's binnen te halen, losgezongen als zij is van de werkelijkheid. Men heeft geen idee meer wat er leeft onder de eigen burgers. Hartong was verontwaardigd dat zijn partij populistisch werd genoemd: "Als populisme betekent dat wij goed luisteren naar het volk, hen vertegenwoordigen en werkelijk steekhoudende argumenten bieden om uit de economische crisis te komen, die de EU ons mede heeft opgedrongen, dan ben ik trots op die geuzennaam".

Bas BELDER (EFD, NL) was het er niet mee eens, dat het Parlement de goedkeuring van de begroting 2011 vertraagde. Bovendien waarschuwde hij: "Zijn eis van zeggenschap over de financiering van de Europese Unie op de lange termijn omvat een EU-belasting, al wordt dit niet ruiterlijk erkend". "Het Europees Parlement heeft met 2,91% begrotingsverhoging al meer bereikt dan goed is voor Europa, de burgers, de bedrijven en de begrotingen van de lidstaten", vond Belder. Hij besloot: "Op ons rust de verantwoordelijkheid om ons redelijk op te stellen voor de begroting 2011. Dat kan een einde maken aan deze wellicht toch nog leerzame begrotingsperikelen".

"Het zou geen kwaad kunnen als het Europees Parlement voor één keer het goede voorbeeld zou geven, en dus het principe zou verdedigen dat de EU de tering naar de nering moet zetten", begon Philip CLAEYS (NA, BE). Een rechtstreekse EU-belasting vond hij om meerdere redenen onaanvaardbaar: "Het is de zoveelste stap naar een Europese superstaat, het zal onvermijdelijk leiden tot altijd maar nieuwe uitgaven en het zal even onvermijdelijk leiden - en dat wordt ook toegegeven door commissaris Lewandowski - tot een verhoging van de globale belastingdruk in de netto betalende landen, en dit is op dit moment onverkoopbaar".

Het Parlement stemt donderdag 25 november over een resolutie over de begrotingsonderhandelingen.