Motie Deckers 1938/1939

De Voorzitter: Door den heer Deckers wordt de navolgende motie van orde voorgesteld:

„De Kamer,

overwegende, dat de Kabinetsformatie niet heeft geleid tot het optreden van een Kabinet, dat de noodige waarborgen biedt voor een deugdelijke behartiging van 's Lands be­lang in gemeen overleg met de Staten-Generaal, keurt het optreden van dit Kabinet af en gaat over tot de orde van den dag.".

Deze motie van orde wordt ondersteund door de heeren Moller , Schaepman , van Poll en Teulings en kan mitsdien een onderwerp van beraadslaging uitmaken.

Handelingen Tweede Kamer 1938/1939, p. 2229


Meer over