Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De SGP haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 163.581 (1,7%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 2 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie met de ChristenUnie, die beide partijen in totaal 1 zetels opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeed:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De SGP ging de Tweede Kamerverkiezingen in met met het programma 'Daad bij het Woord!'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was:

Aanpak economische crisis

 • beter toezicht op de financiële sector; invoering bankbelasting die hoger wordt naarmate de genomen risico's toenemen
 • verlenging van de deeltijd-WW regeling
 • verhoging van de AOW-leeftijd met 1 maand per jaar naar 67 jaar

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • afschaffing van de levensloopregeling
 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek
 • invoering van de kilometerheffing
 • beperking van de maximale WW-duur tot 1,5 jaar, evenals een herhaald gebruik van de WW
 • handhaving en verbetering van de Zondagswet
 • onderzoek naar invoering van een sociale vlaktaks

Zorg

 • abortus en andere 'ethisch onaanvaardbare zaken' uit het basispakket
 • handhaving rookverbod
 • verlaging van de inkomensgrens voor de zorgtoeslag
 • financiële beloning voor huisartsen

Veiligheid

 • geen verdere centralisatie van de politieorganisatie
 • bredere toepassing van het 'supersnelrecht'
 • einde aan vervroegde vrijlating van gevangenen
 • einde verjaringstermijn voor zeer ernstige delicten
 • de doodstraf bij ernstige en onomstotelijk bewezen delicten

Onderwijs

 • verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding
 • scholen dienen zich op onderwijs te richten, buitenschoolse opvang hoort daar niet bij
 • basisscholen krijgen de plicht om de eindresultaten van leerlingen op basis van een erkende toets door te geven
 • de lengte van masters wordt uitgebreid naar twee jaar; selectie van studenten op basis van kwaliteiten wordt mogelijk
 • verhoging collegegeld voor de bachelor; gedifferentieerd collegegeld voor de masterfase

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • handhaving verplichte inburgering en verhoging van de eigen bijdrage van inburgering
 • beperking mogelijkheden gezinshereniging
 • spreiding van allochtonen om de leefbaarheid van wijken te vergroten
 • een ingroeimodel voor de sociale zekerheid van migranten
 • koppeling van stemrecht aan het Nederlanderschap

Overig

 • afschaffing van het homohuwelijk; gelijkschakeling van niet-huwelijkse samenlevingsvormen met het huwelijk wordt ongedaan gemaakt
 • geen legalisatie van drugs; sluiting van alle coffeeshops.
 • verhoging van de landelijke leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank naar 18 jaar
 • invoering van een bordeelverbod

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over