Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

D66 haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 654.167 (6,9%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 10 zetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Pia Dijkstra stond op plaats 13 van de kieslijst, zij werd daarom dankzij voorkeursstemmen verkozen tot Tweede Kamerlid.

2.

Verkiezingsprogramma 2010

D66 ging de verkiezingen in met het programma 'We willen het anders' dat zich vooral richtte op verandering.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 15 miljard euro netto aan bezuinigingen; een verwacht begrotingsoverschot in 2020
 • verhoging van de AOW-leeftijd met 2 maanden per jaar naar 67 jaar
 • opzetten van en een Europese toezichthouder op de bancaire sector
 • hypotheekrenteaftrek tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent
 • het stabiliteit- en groeipakt moet afdwingbaar worden
 • waterschappen en provincies integreren in één middenbestuur

Sociaal- en financieel-economisch beleid

 • kortere maar hogere WW
 • sterke versoepeling ontslagrecht
 • belastingverlaging voor de lagere inkomens

Zorg

 • afschaffing van de bedenktijd bij abortus
 • afschaffen eigen risico zorgverzekering; iedereen moet 10% van elke zorgrekening zelf betalen, met een inkomensafhankelijk maximum per jaar
 • handhaving van het rookverbod in de horeca
 • invoering van een actief donorregistratiesysteem

Veiligheid

 • regulering van de cannabisteelt
 • afschaffing van de identificatieplicht
 • ontwikkeling van een Europese krijgsmacht.

Onderwijs

 • bestrijden van spijbelen door huisbezoeken aan spijbelaars
 • hogere beloning voor leraren in achterstandswijken en exacte vakken
 • invoering van centrale eindtoetsen in het basisonderwijs en het MBO
 • hervorming bachelorfase tot brede opleidingen waarna meer afstudeerspecialisaties en verschillende afstudeerniveaus worden aangeboden.
 • vervanging van de basisbeurs door een sociaal leenstelsel
 • afschaffing van numerus fixus bij medische opleidingen.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • ontwikkeling van een Europees asielsysteem
 • snelle invoering van een Europees 'blue card' systeem
 • vereenvoudiging van de mogelijkheden tot gezinshereniging en -vorming

Overig

 • invoering van de kilometerheffing
 • sterke decentralisatie van rijkstaken; invoering van een gemeentelijk belastinggebied
 • invoering van verscheidene vormen van referenda
 • hervorming van het huidig commissiesysteem van de Tweede Kamer; invoering van een minderheidsenquêterecht
 • afschaffing van de Eerste Kamer
 • Grondwetswijziging voortaan nog maar in één lezing met 2/3 meerderheid

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over