Asielagentschap van de Europese Unie (EAUU)

Dit agentschap van de Europese Unie ondersteunt de samenwerking van de EU-lidstaten op het gebied van asielbeleid, en staat de lidstaten bij als dat nodig is. Het agentschap is een van de instrumenten waarmee het gemeenschappelijk Europees asielbeleid handen en voeten krijgt. Door meer samen te werken willen de lidstaten bereiken dat asielproblematiek beter kan worden opgelost en dat de regels voor asielopvang in de gehele EU hetzelfde zijn.

In 2010 werd het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) opgericht. Begin 2022 is het EASO omgevormd tot het EUAA. Het werd een volwaardig agentschap en het kreeg meer bevoegdheden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Valletta

Locatie (land)

Malta

Grondslag

Verordening (EU) nr. 2021/2303

Oprichting

18 juni 2010 (EASO)

15 december 2021 (EUAA)

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Asiel- en migratiebeleid

2.

Werkzaamheden

Formeel heeft het Asielagentschap de volgende taken:

  • lidstaten ondersteunen met 'asielondersteuningsteams' wanneer een lidstaat met bijzondere omstandigheden wordt geconfronteerd
  • het faciliteren van de informatie-uitwisseling en praktische samenwerking tussen de lidstaten
  • het geven van trainingen, en het uitbrengen van aanbevelingen, handleidingen en toolkits gericht op het de dagelijkse praktijk
  • het verzamelen van informatie over de asielsituatie in iedere lidstaat apart en de EU als geheel
  • het verzamelen van informatie over de asielsituatie in derde landen, en analyses maken over die landen met betrekking tot de vraag in hoeverre ze "veilige landen" zijn
  • onderzoek doen naar en handreikingen maken voor het verbeteren het het asielbeleid in de lidstaten, en het geven van trainingen aan beleidsmakers

3.

Organisatie

De Raad van Bestuur van het EUAA bestaat uit een vertegenwoordiging van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de lidstaten van de EU. Daarnaast zorgt een adviesforum voor het coördineren van onderzoek en de informatie-uitwisseling met nationale organisaties. Het EUAA werkt nauw samen met de asielbureaus van de lidstaten en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. De UNCHR heeft zelfs een vertegenwoordiger in de raad van bestuur, al heeft deze geen stemrecht.

Daarnaast is er een adviesraad waar organisatie uit het maatschappelijk middenveld zitting hebben, en is er een onafhankelijke grondrechtenfunctionaris die klachten over het asielbeleid en het agentschap kan onderzoeken.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Niet iedere lidstaat heeft dezelfde asielproblemen. Zo zijn er landen die vaak de eerste aankomstplaats van asielzoekers vormen, zoals Spanje, Malta, Italië en Griekenland. Andere, vaak grotere landen bezitten daarentegen meer opvangcapaciteit en zijn een belangrijke vestigingsplaats voor asielzoekers. Om met deze verschillende problemen per lidstaat rekening te houden, heeft iedere lidstaat een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en minstens één vertegenwoordiger in het adviesforum. Verder is voor iedere lidstaat een ondersteuningsteam van het asiel agentschap werkzaam in het land.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in de Raad van Bestuur van het EUAA vertegenwoordigd door twee ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

6.

Meer informatie