Verenigde Naties (VN)

VN-logo

Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945 en komt op voor de internationale vrede en veiligheid. De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

De VN heeft een intergouvernementele structuur, wat inhoudt dat de samenwerking plaatsvindt tussen de regeringen van de 193 lidstaten. De lidstaten behouden hun eigen beslissingsbevoegdheid bij de besluitvorming.

De Europese Unie heeft als waarnemend lid van de VN het recht om te spreken, maar mag niet stemmen en voorstellen indienen. Het voorstel de EU uitgebreide rechten te geven werd in september 2010 door de VN verworpen.

In 2018 was Nederland tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de VN en in maart zelfs voorzitter.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Stad

New York (hoofdkwartier), Wenen, Nairobi en Geneve

Land

Verenigde Staten, Oostenrijk, Kenia en Zwitserland

Website

www.un.org

Grondslag

Handvest van de Verenigde Naties

Opgericht

1945

Aard organisatie

Gemeenschappelijk forum voor internationaal recht en mondiale veiligheid

Secretaris-generaal

António Guterres

2.

Doelstelling

De grondslag van de VN is vastgelegd in het 'Handvest van de Verenigde Naties'. Dit document bepaalt de rechten en plichten van de lidstaten en legt de organen en procedures van de Verenigde Naties vast. De beginselen en doelstellingen die hierin worden beschreven zijn:

  • handhaving internationale vrede en veiligheid;
  • ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen die zijn gegroeid op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking van volken;
  • bereiken van internationale samenwerking bij oplossen van mondiale vraagstukken van economische, sociale, culturele en humanitaire aard;
  • bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden;
  • dienen als centrum om pogingen van de volken tot het bereiken van gemeenschappelijke doeleinden met elkaar in overeenstemming te brengen.

3.

Organisatie

De VN-familie van organisaties bestaat uit:

  • De VN zelf, die zes hoofdorganen omvat: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Secretariaat, het Internationaal Gerechtshof, de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en de Trustschapsraad. Al deze organen zijn gevestigd in New York, behalve het Internationaal Gerechtshof, dat bevindt zich in Den Haag;
  • De VN-programma's en -fondsen - waaronder het VN-kinderfonds (UNICEF), het VN-ontwikkelingsprogramma(UNDP) en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) - die zich inzetten voor ontwikkeling, humanitaire hulp en mensenrechten;
  • Gespecialiseerde organisaties actief op gebieden als gezondheidszorg, landbouw, internationale luchtvaart en meteorologie. De gespecialiseerde organisaties, verbonden met de VN door speciale overeenkomsten, doen hun werk in samenspraak met de VN, maar zijn afzonderlijke, autonome organisaties.

De huidige secretaris-generaal van de VN is de Portugees António Guterres. Hij is op 1 januari 2017 begonnen aan zijn eerste termijn van vijf jaar.

Hervormingen

Er wordt binnen de VN een permanent debat gevoerd over het hervormen van diverse VN-instellingen. Er bestaat grote onenigheid tussen de lidstaten over de aard en reikwijdte van de hervormingen. Over het doel zijn de lidstaten - en de VN-organisatie zelf - het wel eens; de VN moet de uitdagingen van de 21ste eeuw beter het hoofd kunnen bieden. Omdat te realiseren moet de VN efficiënter werken. Ook is er sprake van het wijzigen van de opmaak van de Veiligheidsraad, om meer landen toe te laten als permanent lid. De raad zou geen goede afspiegeling meer zijn van de wereld van vandaag.

4.

Eerdere secretarissen-generaal

2006-2016 Ban Ki-Moon (Zuid-Korea)

1997-2006 Kofi Annan (Ghana)

1992-1996 Boutros Boutros-Ghali (Egypte)

1982-1991 Javier Pérez de Cuéllar (Peru)

1972-1981 Kurt Waldheim (Oostenrijk)

1961-1971 U Thant (Birma)

1953-1961 Dag Hammarskjöld (Zweden)

1946-1952 Trygve Lie (Noorwegen)

1945-1946 Gladwyn Jebb, waarnemer (Verenigd Koninkrijk)

5.

Leden

Voor een overzicht van de 193 landen die lid zijn van de VN klik hier .

6.

Nederland en de VN

Nederland had zich kandidaat gesteld voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad voor 2017-2018. Uiteindelijk bleef er één tegenkandidaat over: Italië. Toen er na een aantal stemrondes nog steeds geen voldoende meerderheid was, stelde Nederland voor dat de landen allebei een jaar zitting zouden nemen in de Veiligheidsraad. De Algemene Vergadering van de VN ging op 30 juni akkoord met de zetel voor Italië, dat zijn plaats in 2018 aan Nederland afstond. In maart 2018 was Nederland zelfs voorzitter en sprak Premier Rutte de vergadering toe.

7.

Financiering

De budgetten van de Verenigde Naties worden gefinancierd op twee manieren: via toegewezen en vrijwillige contributies van lidstaten (burgers kunnen eventueel ook vrijwillige contributies leveren aan de organisatie, hoewel deze uiteraard van minder belang zijn door de grootte van de contributies). Het reguliere tweejarige budget van de organisatie en de gespecialiseerde organisaties wordt gefinancierd door toegewezen contributies.

De Algemene Vergadering keurt het budget goed en bepaalt daarmee gelijk de grootte van de contributie per lidstaat. Deze wordt grotendeels gebaseerd op de relatieve capaciteit van elke lidstaat om te betalen. Deze capaciteit wordt onder andere opgebouwd uit de hoogte van het nationaal inkomen van een lidstaat.

Gespecialiseerde programma's en organisaties die niet in het algemene budget van de Verenigde Naties zitten (zoals UNICEF) worden volledig gefinancierd door vrijwillige contributies van lidstaten. Het gaat hier voornamelijk om financiële contributies, maar bepaalde programma's krijgen ook donaties in natura (zoals tarwe voor het Wereldvoedselprogramma).