Hoogtepunten plenaire zitting EP 2-5 februari 2009

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 2 februari 2009, 17:43.

Hieronder een selectie van de hoogtepunten op de agenda van de plenaire vergadering van 2-5 februari in Straatsburg:

Toespraak van Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit

Woensdag om 12 uur ontvangt het Europees Parlement Mahmoud Abbas, de President van de Palestijnse Autoriteit. Terwijl alle ogen op Gaza gericht zijn, zal Abbas de Europarlementsleden tijdens een plechtige vergadering toespreken.

Debat en resolutie over de gedetineerden van Guantánamo en de follow-up van de CIA-vluchten in Europa

Naar aanleiding van de orders die de Amerikaanse President Obama heeft gegeven voor de sluiting van Guantánamo debatteren EP-leden dinsdag met de Raad en de Commissie over de repatriëring en hervestiging van de betrokken gedetineerden. Het EP stemt woensdag over een resolutie over de kwestie. Een tweede debat op dinsdagmiddag gaat over de follow-up van het verslag over het 'verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen', dat het EP in februari 2007 aannam.

Straffen voor werkgevers van illegale immigranten

Tussen de 4,5 en de 8 miljoen illegale immigranten zijn in de EU werkzaam in de bouwsector, de landbouw, de horeca en andere sectoren. Het EP stemt woensdag in eerste lezing over een compromis met de Raad voor een richtlijn die straffen vastlegt voor werkgevers van illegale immigranten, terwijl die laatsten legale arbeidsomstandigheden zouden krijgen.

Toekomstig energiebeleid van de EU

Maandagavond debatteert het EP over het EU-energiebeleid. In een verslag over de 'tweede strategische toetsing van het energiebeleid' doet Anne LAPERROUZE (ALDE/ADLE, FR) aanbevelingen voor het toekomstige EU-energiebeleid. Het verslag trekt lessen uit het recente gasconflict en pleit voor noodactieplannen, interconnecties van de gas- en energienetwerken van lidstaten en nieuwe klimaatdoelstellingen tegen 2050, zoals het optrekken van het aandeel hernieuwbare energie tot 60% van de totale consumptie. Dinsdag stemt het voltallig EP over het verslag.

Aanbevelingen van de commissie klimaatverandering voor een toekomstig EU-beleid

Het Parlement debatteert en stemt over de 'aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-beleid op het vlak van klimaatverandering' die de tijdelijke commissie klimaatverandering in haar afsluitend verslag heeft opgenomen. De doelstelling van het beleid moet zijn om de temperatuursverhoging van de aarde gemiddeld onder de 2°C te houden. EP-leden willen tegen 2020 ook naar een reductie van broeikasgasemissies van 25-40 % te streven.

Meer flexibiliteit voor producenten van diervoeders, met garanties voor de voedselveiligheid

Het Parlement stemt donderdag over een compromis dat met de Raad bereikt werd over een versoepeling van de Europese regels op het gebied van marketing en etikettering van diervoeders. Europarlementsleden streven naar een evenwicht tussen het recht van de klant op informatie en de intellectuele eigendomsrechten van de industrie.

Resolutie over Kosovo en de rol van de EU

Het EP stemt over een resolutie, opgesteld door Joost LAGENDIJK (GROENEN/EVA, NL), over Kosovo en de rol van de EU. Daarin verwelkomen EP-leden het inzetten van de Europese politie- en justitiemissie EULEX in heel Kosovo. Ze zijn blij met de verbeterde veiligheid in Kosovo, maar onderstrepen de grote noodzaak van een multi-etnische politiemacht ter plaatse.

Opvang van asielzoekers - bezoeken aan opvangcentra in de lidstaten

Om na te gaan of de richtlijn over minimumnormen voor de opvang van asielzoekers wel in de hele EU ten uitvoer is gelegd, hebben delegaties van de commissie burgerlijke vrijheden tussen 2005 en 2008 in een aantal lidstaten, waaronder België en Nederland, opvangcentra bezocht. Donderdag stemt het EP over een verslag, opgesteld door rapporteur Martine ROURE (PES, FR), met hun bevindingen.

Handels- en economische betrekkingen met China

Het Europees Parlement stemt over een initiatiefverslag over de handels- en economische betrekkingen met China. In haar verslag onderstreept rapporteur Corien WORTMANN-KOOL (EVP-ED, NL) het belang van de handelsrelaties en pleit ze onder meer voor eerlijke concurrentievoorwaarden, een vermindering van de administratieve rompslomp, de harmonisatie van het Chinese centrale en regionale handelsbeleid en een ambitieuzere Europese Commissie.

Non-discriminatie op grond van geslacht en intergenerationele solidariteit

Het EP stemt dinsdag over een verslag van de vrouwencommissie, dat aandacht vraagt voor de generatie die tegelijk ouder is, vaak ouderen en zorgbehoevenden ten laste heeft en ook nog actief is op de arbeidsmarkt. De vrouwencommissie wil dat rekening wordt gehouden met taken die iemand vervult op het vlak van de kinderopvoeding en de verantwoordelijkheid voor zorgbehoevenden, bijvoorbeeld bij herintrede op de arbeidsmarkt of wat de sociale zekerheid betreft.