Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De ChristenUnie haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 390.969 (4,0%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 6 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie met de SGP, die beide partijen in totaal 8 zetels opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De Christenunie ging de verkiezingen in met het programma: 'Duurzaam voor elkaar'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal- en financieel-economisch beleid

 • verhoging en inkomensonafhankelijkheid van kinderbijslag
 • verhoging van ouderstoeslag voor alleenstaanden
 • aanstelling van een minister van Jeugd en Gezin
 • uitbreiding van deeltijdwerk voor werknemers van 55 jaar en ouder
 • terugbrengen van het vakmanschap
 • bevordering van de arbeidsparticipatie door werkgevers te stimuleren meer ouderen en herintreders in dienst te nemen; introduceren van afdrachtskorting voor gehandicapten
 • geen verhoging van de AOW leeftijd, maar AOW premie omlaag en belasting omhoog
 • beperking van de hypotheekrenteaftrek tot 42 procent.

Zorg

 • compensatie voor chronisch zieken en ouderen voor de hogere zorgpremie, afschaffing van de no claimregeling
 • verhoging van zorgtoeslag voor alleenstaanden
 • onderzoek naar mogelijkheden om gezond gedrag te belonen
 • wettelijk verbod op het aanbieden van voorrangszorg voor verzekerden
 • meer investeren in verpleeghuiszorg, thuiszorg, jeugdzorg en zorg voor kwetsbare groepen.

Veiligheid

 • aanscherpen van het strafrecht, onder andere door herinvoering van het bordeelverbod en het zwaarder bestraffen van mensenhandelaren
 • inzetting van 3000 extra agenten op straat
 • geen nationale politie; de politie zoveel mogelijk wijk- en dorpgericht laten werken.

Onderwijs

 • verlenging van de leerplicht om schooluitval tegen te gaan
 • aanbieden van vroegschoolse educatie om taalachterstanden aan te pakken
 • premie aan scholen wanneer zij vroegtijdig schoolverlaten terugdringen
 • inzetting van 3000 extra leraren.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • uitbreiding van het aantal werkervaringsplaatsen om de arbeidsparticipatie van migranten te bevorderen
 • afschaffing dubbele nationaliteit
 • uitzetting van imams die geweld of antisemitisme goedkeuren of oproepen.

Overig

 • beeïndigen van het gedoogbeleid van softdrugs; sluiting van coffeeshops
 • verhoging van accijnzen op alcoholhoudende dranken
 • vastlegging van het recht op leven in de grondwet
 • terugbrengen van de zondag als collectieve rustdag.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over