Erasmus Mundus II: handelsmerk voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 12 juli 2007.

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel goedgekeurd voor het vervolg van het Erasmus Mundusprogramma voor de periode 2009-2013. Erasmus Mundus is in 2004 opgezet met als doel het Europese hoger onderwijs te bevorderen en van Europa een expertisecentrum op wereldniveau te maken. In de eerste drie academische jaren (2004-2006) hebben meer dan 2 300 studenten aan het programma deelgenomen en onlangs zijn nog eens ruim 1 800 geselecteerd die in september met hun studie in Europa kunnen beginnen. Het nieuwe programma Erasmus Mundus II bouwt hierop voort en moet het Europese referentieprogramma voor samenwerking met derde landen op dit gebied worden. Er is voor een periode van vijf jaar ruim 950 miljoen euro beschikbaar voor gezamenlijke programma's en samenwerkingsverbanden van universiteiten in Europa en daarbuiten en voor beurzen om studenten in Europa en derde landen internationale ervaring te laten opdoen.

"Het huidige Erasmus Mundusprogramma is vanaf zijn start in 2004 een groot succes; het bevordert de invoering van masteropleidingen van hoge kwaliteit in Europa en haalt topstudenten uit derde landen naar Europese universiteiten", zei Ján Figel', Europees commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken. "Erasmus Mundus levert een belangrijke bijdrage aan de modernisering van de universiteiten in de EU in het licht van de toenemende globalisering van het hoger onderwijs, die samenhangt met het Bolognaproces. Wij moeten natuurlijk de positieve resultaten van het huidige programma consolideren, maar daar blijft het niet bij: wij willen het programma verruimen en Erasmus Mundus tot handelsmerk voor samenwerking tussen de EU en derde landen op hogeronderwijsgebied maken."

Deze nieuwe aanpak komt tot uiting in tal van nieuwe programma-activiteiten, waaronder gezamenlijke doctoraatsprogramma's, meer financiële steun voor Europese studenten en samenwerkingsverbanden met bepaalde regio's in de wereld die voor alle partners van voordeel zijn.

Benita Ferrero-Waldner, Europees commissaris voor Buitenlandse betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid, zei: "In de afgelopen jaren is gebleken dat Erasmus Mundus een krachtig instrument voor het hoger onderwijs is, met name dankzij de masterprogramma's. Met Erasmus Mundus II willen wij de samenwerking tussen universiteiten in Europa en de rest van de wereld zo breed mogelijk maken. Het nieuwe programma wordt ruimer opgezet wat het aantal deelnemers, de beschikbare hogeronderwijsprogramma's en het beurzenaanbod betreft. Het zal de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs verhogen, de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU bevorderen, duurzame ontwikkeling van derde landen op het gebied van het hoger onderwijs steunen en de dialoog en het onderlinge begrip tussen volken en culturen op een hoger plan brengen."

Het vandaag gepresenteerde voorstel berust op de conclusies van een externe tussentijdse evaluatie van het lopende programma, een effectbeoordeling vooraf van het voorgestelde nieuwe programma en uitvoerig overleg met de voornaamste betrokken partijen - universiteiten, docenten en studenten. Uit de evaluatie komt naar voren dat het huidige programma zijn doelen in hoge mate gehaald heeft en beslist moet worden voortgezet. In de eerste drie academische jaren hebben 2 325 studenten uit meer dan 100 derde landen en 323 universiteiten in Europa en daarbuiten met succes aan het programma deelgenomen; nog eens 1 826 studenten zullen in september met hun studie in Europa beginnen.

De Commissie heeft dan ook besloten de huidige activiteiten te consolideren en uit te breiden, maar wil ook een nieuwe dimensie aan het programma toevoegen. Het nieuwe programma omvat de volgende activiteiten:

  • steun voor master- en doctoraatsprogramma's van uitmuntende kwaliteit, met inbegrip van een beurzenstelsel voor de beste studenten en universiteitsmedewerkers uit de EU en derde landen;
  • bevordering van partnerschappen tussen universiteiten in Europa en in derde landen in bepaalde regio's van de wereld als basis voor gestructureerde samenwerking, overdracht van knowhow, uitwisseling en mobiliteit op alle niveaus van het hoger onderwijs;
  • steun voor maatregelen om Europa voor de hele wereld aantrekkelijker te maken als studiebestemming.

De belangrijkste nieuwe aspecten in het voorstel zijn:

  • meer mogelijkheden en flexibiliteit in de wijze van institutionele samenwerking tussen universiteiten in Europa en derde landen en het systeem voor individuele mobiliteit;
  • uitbreiding van Erasmus Mundus tot doctoraatsstudies en deels tot het bachelorniveau;
  • meer financiële steun voor Europese studenten door een aantrekkelijker beurzenaanbod.

De Commissie zal over het vandaag goedgekeurde voorstel met de Raad en het Europees Parlement gaan onderhandelen. Het is de bedoeling dat het nieuwe programma in 2008 wordt goedgekeurd en in januari 2009 van start gaat. Dan loopt het huidige programma namelijk af en zo wordt voorkomen dat de bestaande samenwerking wordt onderbroken.

Verdere informatie:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html