Europese beïnvloeding: benaderen Europarlementariërs

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement is de aangewezen instantie voor burgers die invloed willen uitoefenen op de Europese besluitvorming, want de 705 leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen door de bevolking.

Het Europees Parlement behartigt de belangen van de ongeveer 450 miljoen inwoners van de Europese Unie. Het Europees Parlement stelt, samen met de Raad van Ministers, het grootste deel van de Europese regelgeving vast. Daarnaast controleert het Europees Parlement alle activiteiten van de Europese Unie. Verder stelt het Europees Parlement, ook samen met de Raad van Ministers, de begroting van de Europese Unie vast.

De eenvoudigste manier om in contact te komen met Europarlementariërs, is door de Nederlandse leden te benaderen. U kunt daarbij kijken welke politieke partij zich het meeste voor uw standpunten zal interesseren, of rekening houden met de parlementaire commissie waar de Europarlementariër lid van is. Wilt u bijvoorbeeld uw mening geven over een onderwerp op het terrein van milieu, dan benadert u leden van de commissie Milieubeheer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Wat kunt u doen

Bellen

U kunt een Europarlementariër bellen. Omdat zij vaak bij vergaderingen aanwezig zijn of op reis zijn, krijgt u in veel gevallen een assistent of secretariaat. U kunt hen vragen uw boodschap door te geven of informeren wanneer de Europarlementariër bereikbaar is.

Schrijven of mailen

U kunt een brief of e-mail sturen naar een Europarlementariër. Bedenk wel dat Europarlementariërs veel post krijgen. Vaak is het nuttig om, nadat u een brief of e-mail hebt gestuurd, ook nog eens te bellen.

Afspreken

Europarlementariërs ontvangen regelmatig bezoekers, individueel of in groepen. Als u een Europarlementariër wilt spreken is het nodig vooraf een afspraak te maken.

Aanspreken

Europarlementariërs werken in Brussel en Straatsburg, maar ze zijn ook geregeld in Nederland. Zo zijn ze bijvoorbeeld aanwezig op bijeenkomsten van hun partij en gaan zij op werkbezoek bij bijvoorbeeld bedrijven, scholen en gemeenten. Dat zijn goede gelegenheden om een Europarlementariër te ontmoeten.

Verzoekschrift indienen

Iedere inwoner van de EU kan een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement.

Contact opnemen

2.

Wat kan een Europarlementariër doen

Verslag maken voor het Europees Parlement

Voor ieder wetsvoorstel stelt het EP een Europarlementariër aan als rapporteur. De rapporteur is het aanspreekpunt van het EP in de behandeling van een voorstel en stelt het ontwerpverslag op waarover het Europees Parlement uiteindelijk stemt.

Amendementen indienen

Door middel van een amendement kan een wetsvoorstel worden aangepast. Wanneer een voorstel door de vakcommissie wordt behandeld mag ieder lid van die commissie een amendement indienen. Bij plenaire vergaderingen kan alleen een fractie, de gehele vakcommissie of ten minste 40 leden tezamen een amendement indienen.

Resolutie indienen

Een resolutie is een middel om politieke druk uit te oefenen. Met een resolutie laat een instelling - in dit geval het Europees Parlement - zien dat ze een bepaalde kant op wil bij een onderwerp. Europarlementariërs kunnen over vrijwel alle onderwerpen een resolutie indienen. Wel moet een resolutie genoeg steun krijgen om te worden behandeld door het Europees Parlement.

Collega's aanspreken

Europarlementariërs kunnen informeel of tijdens vergaderingen van de fractie hun collega's attenderen op informatie of bepaalde standpunten.

3.

Professionele lobbyisten

Op Europees niveau proberen heel veel partijen (bedrijven, lokale en regionale overheden, non-gouvernementele organisaties) beleid te beïnvloeden. Om dat te doen huren deze partijen in veel gevallen professionele lobbyisten in. Die richten zich uiteraard ook op het Europees Parlement.

Lobbyregister

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een gezamenlijk online lobbyregister ingesteld. In dit "transparantieregister" staan alle lobbyisten en lobbyorganisaties die belangen behartigen bij deze twee instituten. Overigens is dit register niet volledig, de registratie van belangenvertegenwoordigers gebeurt op vrijwillige basis, maar alleen lobbyisten die zich hebben ingeschreven krijgen toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement.