Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramer

foto Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramervergrootglas

Jacqueline Cramer (1951) was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Mevrouw Cramer is lid van de PvdA. Zij was hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht en was eerder onder meer hoogleraar in Amsterdam, Tilburg en Rotterdam. Tevens was zij voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Keerde na haar ministerschap terug naar de wetenschap.

PvdA
in de periode 2007-2010: minister

voornamen (roepnaam)

Jacqueline Marian (Jacqueline)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 10 april 1951

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • universitair docent eerste klas, afdeling Biologie en Samenleving, Universiteit van Amsterdam, van 1976 tot 1982
 • universitair docent eerste klas, vakgroep Wetenschapsdynamica, Universiteit van Amsterdam, van 1976 tot 1982
 • senior onderzoeker Studiecentrum voor Technologie en Beleid STB-TNO te Apeldoorn, vanaf 1989
 • bijzonder hoogleraar milieukunde, Universiteit van Amsterdam, van 1 november 1990 tot 1998
 • gedetacheerd bij Philips (advisering over strategisch milieumanagement en productgerichte milieuzorg), van 1995 tot 1997
 • bijzonder hoogleraar milieumanagement, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, van 1996 tot 1999
 • programma-manager NIDO-programma 'Van Financieel naar Duurzaam Rendement', bij het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling
 • gedetacheerd bij Akzo Nobel (advisering over strategisch milieumanagement en productgerichte milieuzorg), van 1997 tot 1999
 • eigenaar zelfstandig adviesbureau "Cramer Milieuadvies", van 1 mei 1999 tot 22 februari 2007
 • hoogleraar milieumanagenent in organisaties, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1999 tot 1 augustus 2005
 • hoogleraar duurzaam ondernemen, "Copernicus Instituut", Universiteit Utrecht, van 1 augustus 2005 tot 22 februari 2007 (benoemd 7 juni)
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • hoogleraar duurzaam innoveren, Universiteit Utrecht, vanaf 1 oktober 2010
 • directeur USI (Utrecht Sustainability Institute, Centrum voor Aarde en Duurzaamheid) te Arnhem, van 1 januari 2011 tot 2016
 • strategisch adviseur, Sustainable Entrepreneurship (strategy & innovation consulting) te Arnhem, vanaf 2016

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 (samen met de ministers van EZ, LNV, WWI, VenW en de staatssecretarissen van Financiën en Buitenlandse Zaken) het werkplan Schoon en zuinig ('Nieuwe energie voor het klimaat') uit. Daarin staan maatregelen om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te bereiken. Beleidsinstrumenten zijn: marktprikkels, normen, tijdelijke stimulering, innovatie en klimaat- en energiediplomatie. Er komt jaarlijks extra geld ter beschikking.
 • Sloot in september 2007 een convenant met de verpakkingsindustrie en de VNG over het gescheiden ophalen van afval en het opruimen van zwerfafval
 • Sloot 1 november 2007 namens het kabinet een convenant met de werkgeversorganisaties over de bijdrage van het bedrijfsleven aan de reductie van de uitstoot van kooldioxide
 • Bracht in 2008 samen met de ministers Eurlings en Verburg de Structuurvisie Randstad 2040 uit. Daarin staan plannen om het hoofd te bieden aan de achteruitgang van leefbaarheid, klimaatverandering, bereikbaarheidsproblemen en toenenemde ruimtevraag. Het Groene Hart moet onderdeel worden van de grotere aangesloten Groenblauwe Delta, de internationale positie van de Randstad en van de vier grote steden moet worden versterkt. Er komen nieuwbouwlocaties in Almere, Haarlemmermeer, Valkenburg en de Zuidplaspolder. In steden moet (compacte) hoogbouw 40% van de behoefte aan 500.000 nieuwe woningen voorzien. Metropolitane parken (Midden-Delfland, Waterland, Deltapoort) moeten voor een aantrekkelijke woonomgeving zorgen. Er moet gezorgd worden voor een adequate infrastructuur, onder meer via een snel regionaal openbaarvervoernetwerk. (29.435, 31.089)
 • Sloot in januari 2009 een Klimaat-Energieakkoord met de 12 provincies over investering door de provincies tot 2011 van ten minste 200 miljoen euro in klimaat- en energieprojecten
 • Sloot in mei 2008 een convenant met Bouwend Nederland, Nedprom en NVB over energiebesparing in de nieuwbouw
 • Bereikte in april 2009 een akkoord met de autobranche over een tijdelijke sloopregeling voor oude (vervuilende) auto's
 • Sloot in 2009 een convenant met de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) over saneren van spoedeisende bodemverontreiniging, aanpak van grootschalige verontreiniging van grondwater en duurzaam gebruik van de ondergrond
 • Bracht in 2009 met minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga een brief uit inzake het kabinetsbesluit over de ontwikkeling van Almere tot vijfde stad van Nederland. Tot 2030 moeten er 60.000 nieuwe woningen komen. Er wordt daarnaast geïnvesteerd in natuur, recreatie en onderwijs. Almere moet een dubbelstad met Amsterdam gaan vormen. (31.089)
 • Bracht in 2009 samen met minister Eurlings de Luchtvaartnota ('een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie') uit. Hierin staat een beleidsagenda voor de luchtvaart. Het streven is te komen tot een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie en een duurzame leefomgeving. Optimale internationale bereikbaarheid door de lucht is daarvoor een voorwaarde. Internationale samenwerking moet de netwerkkwaliteit van Nederland versterken. Luchthaven Schiphol is de eerste klimaatneutrale mainport van de wereld. Andere luchthavens worden eveneens duurzamer. Capaciteitsuitbreiding van Schiphol wordt gecombineerd met vermindering van geluidshinder. Het aantal vliegbewegingen op Schiphol wordt in 2020 maximaal 510.0000, waarvan maximaal 32.000 in de nacht. Op andere vliegvelden (Eindhoven en Lelystad) worden dat er 70.000. Er komt een nieuw normen- en handhavingsstelsel. Er komen convenanten over hinderbeperking en betere omgevingskwaliteit. (31.936)
 • Verdedigde in 2009 samen met minister Van der Hoeven in Barendrecht het kabinetsbesluit om ondergronds (en deels onder een woonwijk) CO2 op te slaan
 • Onderhandelde op de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen (7-18 december 2009) over een nieuw internationaal verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zette zich, met haar Europese ambtgenoten, in voor vermindering met 30 procent van de uitstoot van CO2 in 2020 en met 80 tot 95 procent in 2050. De ontwikkelingslanden moesten steun krijgen bij hun inspanningen om de uitstoot te beperken. Nederland zegde daarbij 100 miljoen euro per jaar toe voor de periode 2010-2012.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 een wet tot wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening inzake gemeentelijke grondexploitatie in het Staatsblad (Stb. 271). Gemeenten krijgen de mogelijkheid eisen voor kostenverhaal, regels over het bouwrijp maken, over inrichting voor de openbare ruimte en over de nutsvoorzieningen op te nemen een exploitatieplan. Er wordt een publiekrechtelijk instrumentarium geïntroduceerd dat als 'stok-achter-de-deur' fungeert. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door minister Dekker en in 2006 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Winsemius. (30.218)
 • Bracht in 2007 de Wet luchtkwaliteitseisen in het Staatsblad (Stb. 414). Hiermee wordt de inhoud van het Besluit luchtkwaliteit wettelijk vastgelegd. Met dat besluit werd voorkomen dat bouwplannen en infrastructurele werken moesten worden stilgelegd vanwege de luchtkwaliteit. De wet maakt nu ook een einde aan het stilleggen van grote projecten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Geel. (30.489)
 • Bracht in 2008 de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Stb. 180) tot stand. Hiermee wordt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Stb. 566, 2006) ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 2007 ingediend door minister Winsemius. (30.938)
 • Bracht in 2008 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (Stb. 496) tot stand. Deze wet bundelt de regelgeving voor burgers en bedrijven die op een bepaalde plek iets willen slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Vijfentwintig bestaande vergunningen, ontheffingen en meldingen op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten worden samengevoegd in één omgevingsvergunning. Dit moet zorgen voor vermindering van administratieve lasten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.844)
 • Bracht in 2009 de Drinkwaterwet (Stb. 370) tot stand, die de Waterleidingswet vervangt. De wet regelt de productie en distributie door drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven worden verplicht een leveringsplan op te stellen. Er komt een onderlinge prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven ten aanzien van kwaliteit, milieueffecten, klanttevredenheid en kostenefficiëntie. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.895)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was eigenaar van enkele kledingzaken

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Gebruik van oecologische gegevens in besluitvorming: de inpoldering van de Markerwaard als voorbeeld" (1980)
 • "Ecologie en beleid: gebruik van ecologische gegevens in de besluitvorming" (1983) (met anderen)
 • "Missio-orientation in Ecology. The Case of Dutch fresh-water ecology" (dissertatie, 1987)
 • "De groene golf: geschiedenis en toekomst van de Nederlandse milieubeweging" (1989)
 • "De illusie voorbij: op weg naar een brede aanpak van de milieuproblemen" (oratie, 1991)
 • "Produktgericht milieubeheer" (red., 1993)
 • "Theorie en praktijk van integraal ketenbeheer" (1993) (met anderen)
 • "Naar een duurzame stad: welzijn en welvaart voor nu en later" (1994)
 • "Preventieresultaten meten en rapporteren: bedrijven informeren overheden over hun resultaten inzake preventie van afval en emissies" (1994) (met Y.N. Jacobs)
 • "Milieumanagement: van 'fit' naar 'stretch'" (inaugurele rede, 1997)
 • "Op weg naar duurzaam ondernemen: koppeling van milieu en markt" (1999)
 • "Duurzaam in zaken" (inaugurele rede, 2001)
 • "Duurzaam ondernemen: praktijkervaringen met een nulmeting" (2002) (met Th. Rutten en R. van Tilburg)
 • "Algemeen programmaplan: van financieel naar duurzaam rendement" (2002)
 • "Duurzaam ondernemen in internationale context" (2003) (met B. Bos)
 • "Duurzaam ondernemen uit en thuis: internationaal duurzaam ondernemen: praktijkervaringen" (2005) (met anderen)
 • "Duurzaam ondernemen: van defensief naar innovatief" (inaugurele rede, 2006)
 • medeauteur van diverse rapporten
 • diverse artikelen in wetenschappelijke tijdschriften

literatuur/documentatie
 • Jeroen Wester en Coen van Zwol, "Sprankelend wetenschapper verstrikt in de politiek", NRC Handelsblad, 31 maart 2008
 • Derk Stokmans en Oscar Vermeer, "'Ik zit hier bezield'. Minister Jacqueline Cramer over milieubeleid in crisistijd", Zaterdag&cetera, NRC Handelsblad, 14 en 15 maart 2009
 • Kim van Keken, "'Ik heb echt wel geleerd'", De Volkskrant, 5 december 2009

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.