Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI)

Dit instrument van de Europese Unie voerde de financiële taken van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) uit. Dat betekende dat het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) projecten financierde die goed bestuur, economische ontwikkeling en sociale hervormingen in de buurlanden ten bate komen. Daarnaast verleende het ENPI technische bijstand en administratieve ondersteuning.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De oprichting in 2007 van het ENPI was onderdeel van de hervormingen van de ondersteuningsinstrumenten van de Unie. Het verving bestaande regionale programma's wat de procedures aanzienlijk eenvoudiger moest maken. Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) financierde de projecten voor een deel. Het ENPI zelf had een budget van ongeveer 12 miljard voor de periode 2007-2013.

2.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie stond open voor natuurlijke personen of rechtspersonen van een partnerland of een lidstaat, een EER-land, een land dat in aanmerking kwam voor een instrument inzake pretoetredingssteun (IPA), met traditionele banden met de partnerlanden of met een wederzijdse toegang tot buitenlandse hulp. Ook internationale organisaties konden meedingen naar subsidies.

3.

Na 2013

De Europese Commissie heeft het ENPI vervangen door het nieuwe Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), dat voor de komende meerjarenbegroting (2014-2020) een budget van ruim 18 miljard euro heeft gekregen.