Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) (ENI)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) is een financieringsinstrument van de Europese Unie gericht op het ondersteunen van politieke, economische en sociale hervormingsprocessen in nabuurschapslanden. Het instrument draagt bij aan het versterken van de relaties van de EU met buurlanden en is dan ook een belangrijk onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid. Het verstrekt subsidies aan buurlanden door bilaterale, regionale en grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's.

Het instrument ondersteunt landen bij democratiseringsprocessen, economische ontwikkeling en sociale hervormingen. Het instrument heeft als doel mensenrechten, fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, gelijkheid, democratie en goed bestuur te bevorderen. Ook helpt het partnerlanden bij het integreren van hun markt met de interne markt van de EU. Het instrument werk op basis van 'meer voor meer'. Dit betekent dat landen die meer hervormen ook meer financiële steun krijgen

ENI loopt van 2014 tot en met 2020. Het is de opvolger van het Europees Nabuurschaps- en Partnerschapsinstrument (ENPI) dat liep van 2007 tot en met 2013. In 2021 zal ENI met enkele andere instrumenten worden samengevoegd tot het nieuwe Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.

Meer informatie