Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)

Het uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende beleidsgebieden: consumentenrechtenbeleid, volksgezondheidsbeleid, landbouwbeleid en beleid voedselveiligheid.

Het agentschap werkt nauw samen met het Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselkwaliteit (SANTE) en is gevestigd in Luxemburg.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Luxemburg

Locatie (land)

Luxemburg

Grondslag

Besluit 2013/770/EU (vervangt 2004/858/EC)

Oprichting

1 januari 2005

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

2.

Werkzaamheden

Gezondheid

Het agentschap is in het kader van het volksgezondheidsbeleid belast met de uitvoering van de volgende taken:

 • 1. 
  Het verbeteren van de volksgezondheidsbescherming. Hieronder verstaat men het bevorderen van de veiligheid van patiënten door de kwaliteit van de gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen, het zorgen voor wetenschappelijk advies en risicoanalyses, en het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van organen, substanties van menselijke origine en bloed
 • 2. 
  Het bevorderen van de volksgezondheid, het terugdringen van ongelijke volksgezondheidsniveaus, het verhogen van het aantal gezonde levensjaren en het promoten van gezond ouder worden
 • 3. 
  Het opstellen, verspreiden en uitwisselen van informatie, kennis en optimale werkwijzen

Voor de periode vanaf 2014 probeert het agentschap deze doelen verder vorm te geven. Daarnaast wordt extra aandacht geschonken aan het opzetten van innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidssystemen in de EU.

Consumentenrechten

Het agentschap is in het kader van het consumentenrechtenbeleid belast met de uitvoering van de volgende taken:

 • 1. 
  Het continueren van het consumentenbeleid gericht op doorzichtigheid van de markt en het versterken van het vermogen van de markt om te beantwoorden aan de verwachtingen van consumenten
 • 2. 
  Prioriteit geven aan consumentenbescherming, keuzevrijheid en toegankelijkheid binnen de EU en daarmee vertrouwen creëren in grensoverschrijdende aankopen en contracten. Speciale aandacht wordt geschonken aan consumentenbeleid en -bescherming in de dienstensector

Voor de periode vanaf 2014 zal het agentschap het consumentenprogramma 2014-2020 van de EU ondersteunen. Dit programma probeert onder meer om de consument nog centraler te stellen in de interne markt, bijvoorbeeld door de veiligheid, voorlichting en rechten van consumenten te vergroten.

Voedselveiligheid

Het agentschap is in het kader van het initiatief Betere opleiding voor veiliger voedsel belast met de uitvoering van de volgende taken:

 • 1. 
  Zorg dragen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid
 • 2. 
  Communautair en nationaal beleid harmoniseren
 • 3. 
  Gelijke spelregels creëren voor alle bedrijven in de voedselsector
 • 4. 
  Handel in veilig voedsel bevorderen
 • 5. 
  Eerlijke handel bewerkstelligen met derde landen en in het bijzonder met ontwikkelingslanden

Landbouw

Het agentschap is in het kader van Landbouw en Plattelandsontwikkeling belast met de uitvoering van de volgende taken:

 • 1. 
  Het stimuleren van de concurrentiekracht van de Europese landbouwsector
 • 2. 
  Het verspreiden van kennis over de Europese landbouwsector

3.

Organisatie

Het agentschap wordt bestuurd door een directiecomité en een directeur. Deze worden door de Europese Commissie aangewezen.

4.

Geschiedenis

Het agentschap werd in 2005 opgericht onder de naam 'Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma' en had in haar meerjarenprogramma drie doelstellingen: informatie over gezondheid verstrekken, een snelle reactie op gezondheidsbedreigingen geven en de volksgezondheid bevorderen door de zogenaamde gezondheidsdeterminanten aan te pakken. Hierbij kan het gaan over zaken van de persoonlijke leefstijl van iemand tot de sociaal-economische en milieu-omstandigheden waarin iemand verkeert.

In 2008 werd besloten tot een verlenging van het agentschap tot december 2015 en werd de naam gewijzigd in 'Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten'. Het takenpakket werd uitgebreid met het Consumentenprogramma 2007-2013, dat onder andere ging over de veiligheid van producten, en het initiatief 'Betere opleiding voor veiliger voedsel'.

In 2013 werd de naam gewijzigd naar 'Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding' en werd het mandaat van het agentschap verlengd tot 31 december 2024. Sinds 2016 staat dit agentschap bekend als het 'Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding'.