Nieuwe lidstaten en Financieel Kader 2006

Verklaring voor de Slotakte van de Conferentie bij artikel III-402, lid 4:

In artikel III-402, lid 4, van de Grondwet is bepaald dat indien de Europese wet van de Raad houdende een nieuw financieel kader nog niet is vastgesteld wanneer het voorgaand financieel kader verstrijkt, de maximumbedragen en de overige bepalingen betreffende het laatste jaar van het voorgaand financieel kader van toepassing blijven totdat deze wet is vastgesteld.

De Conferentie verklaart dat indien eind 2006 nog geen Europese wet van de Raad houdende een nieuw financieel kader is vastgesteld en aangezien de Akte van toetreding van 16 april 2003 voorziet in een geleidelijke invoering van de toewijzing van kredieten aan de nieuwe lidstaten die in 2006 voltooid moet zijn, de toewijzing van kredieten vanaf 2007 wordt vastgesteld op basis van dezelfde criteria voor alle lidstaten.