Overgangsbepalingen voor de periode tot 2009, betreffende de instellingen en organen van de Unie

1.

Onderverdeling

Protocol inzake de Overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

OVERWEGENDE dat de overgang van, enerzijds, de Europese Unie die is ingesteld bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Europese Gemeenschap naar, anderzijds, de hiervoor in de plaats tredende de Europese Unie die is ingesteld bij het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, in goede banen moet worden geleid; dat hiertoe overgangsbepalingen moeten worden vastgesteld die zullen gelden voordat de bepalingen van de Grondwet en de voor de uitvoering daarvan noodzakelijke handelingen van kracht worden,

ZIJN de volgende bepalingen OVEREENGEKOMEN, die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht: [Zie Titels hierboven]

Waarschuwing

Deze tekst van de juridisch adviseur van de IGC weerspiegelt het resultaat van de technisch-juridische besprekingen van de Groep juridisch deskundigen van de IGC en zou kunnen worden gebruikt zodra de punten inzake politieke wenselijkheid zijn opgelost die de delegaties van Spanje en Polen hebben opgeworpen. Deze tekst komt overeen met 14 voetnoten in document CIG 50/03 (blz. 29, 33, 34, 52, 59, 63, 64, 115, 118, 125, 126, 127, 198 en 245) en 2 voetnoten in het onderhavige addendum (blz. 66 en 68). Deze tekst is niet verbindend voor de delegaties, evenmin als het geheel van voorstellen voor technisch-juridische verbeteringen die door de Groep juridische deskundigen van de IGC zijn opgesteld.