TITEL 4 - Bepalingen betreffende de secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad

De ambtstermijnen van de secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en de plaatsvervangend secretarisgeneraal van de Raad eindigen op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. De Raad benoemt een secretaris-generaal overeenkomstig artikel III-247, lid 2, van de Grondwet.

 

Noot PDC

Deze titel was volledig afwezig in het slotdocument van de werkgroep Juridische Deskundigen (CIG 50/03). Het heeft ook geen artikelnummer gekregen in de documenten CIG 79/04 en CIG 81/04.

De redactie van PDC heeft ervoor gekozen om de nummering enigszins aan te passen: de documenten CIG 79/04 en CIG 81/04 hebben deze titel '4' genummerd; er is daarom gekozen om de Titel over de raadgevende organen te hernummeren naar '5' (was 4).