TITEL 2 - Bepalingen betreffende de Europese Raad en de Raad van Ministers

Artikel 2

 • 2. 
  De volgende bepalingen zijn van kracht tot en met 31 oktober 2009, onverminderd artikel I-24 van de Grondwet.

  Voor de besluiten van de Europese Raad en van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist is, worden de stemmen van de leden als volgt gewogen:

  België 12

  Tsjechië 12

  Denemarken 7

  Duitsland 29

  Estland 4

  Griekenland 12

  Spanje 27

  Frankrijk 29

  Ierland 7

  Italië 29

  Cyprus 4

  Letland 4

  Litouwen 7

  Luxemburg 4

  Hongarije 12

  Malta 3

  Nederland 13

  Oostenrijk 10

  Polen 27

  Portugal 12

  Slovenië 4

  Slowakije 7

  Finland 7

  Zweden 10

  Verenigd Koninkrijk 29

  De besluiten komen tot stand, wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, indien zij krachtens de Grondwet moeten worden genomen op voorstel van de Commissie. In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en ten minste tweederde van de leden voorstemmen.

  Een lid van de Europese Raad of van de Raad kan verlangen dat, in de gevallen waarin de Europese Raad of de Raad met gekwalificeerde meerderheid een handeling vaststelt, wordt nagegaan of de lidstaten welke die gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62% van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is de handeling niet vastgesteld.

 • 3. 
  Voor latere toetredingen wordt de in lid 2 bedoelde drempel zo berekend, dat de drempel van de in stemmen uitgedrukte gekwalificeerde meerderheid niet hoger ligt dan die welke volgt uit de tabel in de verklaring betreffende de uitbreiding van de Europese Unie, die opgenomen is in de slotakte van de Conferentie die het Verdrag van Nice heeft vastgesteld.

Artikel 2 bis

In afwijking van artikel I-54, lid 2, van de Grondwet, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen bij de vaststelling van het eerste meerjarig financieel kader dat volgt op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.

Artikel 3

Tot aan de inwerkingtreding van het in artikel I-23, lid 3, van de Grondwet bedoelde besluit kan de Raad bijeenkomen in de in artikel I-23, leden 1 en 2, genoemde formaties en in de formaties voorkomende op een lijst waartoe door de Raad Algemene Zaken met eenvoudige meerderheid van stemmen wordt besloten.