Artikel III-65: Intellectuele eigendom

III-64
Artikel III-65
III-66

Inhoudsopgave van deze pagina:


In het kader van de verwezenlijking van de interne markt, worden bij een Europese wet of kaderwet de maatregelen vastgesteld voor de instelling van Europese titels met het oog op het bieden van een eenvormige bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie, en de instelling van op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen. Het taalgebruik met betrekking tot de titels wordt geregeld in een op voordracht van de Commissie met eenparigheid van stemmen aangenomen Europese wet van de Raad. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

1.

Toelichting

Uit het verslag van de Werkgroep aanvullende bevoegdheden en het verslag van de deskundigen van de juridische diensten komt duidelijk naar voren dat het wenselijk is te voorzien in een expliciete rechtsgrondslag voor de wetgevingsmaatregelen inzake de bescherming van de intellectuele eigendom. Aangezien artikel ex 95 de aanpassing van de wetgevingen mogelijk maakt, wordt voorgesteld een apart artikel op te nemen dat de rechtsgrondslag zou leveren voor het creëren van "Europese titels" (merk, octrooi, enz.) en van gecentraliseerde stelsels voor vergunningen en controles. De laatste zin verwijst naar artikel ex 290 dat eenparigheid van stemmen in de Raad voorschrijft, voor kwesties in verband met de talenregeling.

2.

Ontwikkeling artikel

2003

In het kader van de verwezenlijking van de interne markt, worden bij een Europese wet of kaderwet de maatregelen vastgesteld voor de instelling van Europese titels met het oog op het bieden van een eenvormige bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie, en de instelling van op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen. Het taalgebruik met betrekking tot de titels wordt geregeld in een op voordracht van de Commissie met eenparigheid van stemmen aangenomen Europese wet van de Raad. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

3.

Toelichting

Uit het verslag van de Werkgroep aanvullende bevoegdheden en het verslag van de deskundigen van de juridische diensten komt duidelijk naar voren dat het wenselijk is te voorzien in een expliciete rechtsgrondslag voor de wetgevingsmaatregelen inzake de bescherming van de intellectuele eigendom. Aangezien artikel ex 95 de aanpassing van de wetgevingen mogelijk maakt, wordt voorgesteld een apart artikel op te nemen dat de rechtsgrondslag zou leveren voor het creëren van "Europese titels" (merk, octrooi, enz.) en van gecentraliseerde stelsels voor vergunningen en controles. De laatste zin verwijst naar artikel ex 290 dat eenparigheid van stemmen in de Raad voorschrijft, voor kwesties in verband met de talenregeling.

2003

In het kader van de totstandbrenging van de interne markt worden bij Europese wet of kaderwet de maatregelen vastgesteld voor de instelling van Europese titels om een eenvormige bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie te bieden, en op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen in te stellen.

Het taalgebruik met betrekking tot de titels wordt geregeld bij Europese wet van de Raad van Ministers. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.

2003

In het kader van de totstandbrenging van de interne markt worden bij Europese wet of kaderwet de maatregelen vastgesteld voor de instelling van Europese titels om een eenvormige bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie te bieden, en op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen in te stellen.

Het taalgebruik met betrekking tot de titels wordt geregeld bij Europese wet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.

2004

In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt worden bij Europese wet of kaderwet de maatregelen vastgesteld voor de invoering van Europese titels om een eenvormige bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie te bewerkstelligen, en voor de instelling van op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen.

De regelingen van het taalgebruik met betrekking tot de titels worden geregeld bij Europese wet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.