Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk verzamelt kennis over veiligheid en gezondheid op het werk binnen alle EU-lidstaten. De statistische, technische en economische analyses van het OSHA worden gebruikt door EU-instellingen, regeringen en derden (vakbonden, wetenschappers, etc.).

Het agentschap heeft als taak om de arbeidsplaatsen in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken, en vooral om een effectieve preventiecultuur in de werkomgeving te bevorderen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Bilbao

Locatie (land)

Spanje

Grondslag

Verordening (EG) 2062/94, 1643/95, gewijzigd bij 1654/2003 en 1654/2003

Oprichting

18 juli 1994

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Volksgezondheid; Werkgelegenheid en sociaal beleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap functioneert als katalysator voor de ontwikkeling, analyse en verspreiding van informatie die de veiligheid en gezondheid op het werk in Europa verbetert.

Naast de ontwikkeling van een uitgebreid netwerk van websites over veiligheid en gezondheid, houdt het agentschap zich ook bezig met het publiceren van gespecialiseerde informatieverslagen en campagnemateriaal over uiteenlopende problemen in verband met de veiligheid en de gezondheid op het werk.

3.

Organisatie

De raad van bestuur bepaalt de strategische doelstellingen van het agentschap en stelt verder met name de begroting, het doorlopend vierjarenprogramma en het jaarprogramma vast. De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger van de regering, één vertegenwoordiger namens de werkgeversorganisaties en één namens de werknemersorganisaties uit iedere lidstaat, en drie vertegenwoordigers vanuit de Europese Commissie.

De raad van bestuur stelt een dagelijks bestuur in, dat uit elfleden bestaat: een voorzitter en drie vice-voorzitters van de raad van bestuur, een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, een coördinator voor de drie groepen vertegenwoordigers (werkgevers, werknemers en regeringen) en nog een vertegenwoordiger van elk van deze drie groepen. Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur en neemt in de tijd tussen twee vergaderingen van de raad van bestuur alle voor het behoorlijk bestuur van het agentschap noodzakelijke maatregelen.

De dagelijkse leiding berust bij een directeur, die door de raad van bestuur wordt benoemd.

Het agentschap is sinds 1997 coördinator van een netwerk met focal points (steunpunten) in elke lidstaat van de Europese Unie.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De landen van de Europese Vrijhandelsassociatie, met uitzondering van Zwitserland, zijn ook aangesloten bij het agentschap, maar hebben geen stemrecht.

Het agentschap werkt samen met een groot aantal internationale organisaties en met arbo-instanties en belanghebbende kringen uit de hele wereld.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van OSHA vertegenwoordigd door:

  • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • VNO-NCW
  • CNV of FNV

Het Nederlands Focal Point (NL-FOP) is het Nederlandse steunpunt.

6.

Meer informatie