J.G.M. (Hans) Alders

foto J.G.M. (Hans) Alders
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Provincie Groningen

Energiek en invloedrijk PvdA-Kamerlid, minister en bestuurder. Ontwikkelde zichzelf via zelfstudie en was in de Tweede Kamer spoedig een vooraanstaand lid van de PvdA-fractie. Woordvoerder voor onder meer ambtenarenzaken en later secretaris van de PvdA-fractie en vertrouweling van Wim Kok. Kwam als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kabinet-Lubbers III met nota's over de ruimtelijke ordening (Vinex) en het milieubeleid (NMP-plus). Stapte na zijn ministerschap over naar een internationale functie en was daarna elf jaar Commissaris van de Koningin in Groningen. Veelgevraagd bestuurder en commissievoorzitter. Was als nationaal coördinator nauw betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

PvdA
in de periode 1982-2007: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Gerardus Maria (Hans)

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 17 december 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1972

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 7 juni 1978 tot 1 januari 1983
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 7 november 1989
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 7 november 1989 tot 22 augustus 1994
 • directeur Europese vestiging van UNEP (United Nations Environment Program) te Genève, van 1 september 1994 tot 1 september 1996
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 1 september 1996 tot 1 september 2007
 • directeur "Hans Alders Procesregie & Advies" B.V., vanaf januari 2009
 • Nationaal Coördinator Groningen, van 1 juni 2015 tot 1 juni 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter bestuur Stichting Landgoed Fraeylemaborg, vanaf 1 januari 2022
 • lid adviescommissie Landgoed DeCamping, ‘t Zandt, vanaf maart 2024

vorige (2/59)
 • voorzitter Omgevingsraad Schiphol, van september 2015 tot 1 juli 2019
 • informateur heroriëntatie VvAA, vanaf september 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 oktober 1985 tot 7 november 1989
 • lid parlementaire enquêtecommissie Bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 november 1986 tot 7 november 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met ambtenarenzaken, PTT-personeel, binnenlandse zaken, ruimtelijke ordening en het midden- en kleinbedrijf
 • Was in 1988 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van wetsvoorstellen over de verzelfstandiging van de PTT. Hield zich met name bezig met de consquenties voor het personeel.

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/9)
 • Was in 1993 de medeverantwoordeljk voor het besluit tot aanleg van een bovengrondse goederenspoorlijn (Betuwelijn) van de Rotterdamse haven naar Duitsland. Verdedigde samen met minister Maij-Weggen in het parlement de pkb over de Betuwelijn. (22.589)
 • Sloot in 1993 samen met minister Bukman een akkoord met de Boerenorganisaties over terugdringing van het mestoverschot
 • Bracht in 1993 samen met de ministers Andriessen, Maij, Bukman en Pronk het tweede Nationaal milieubeleidsplan (NMP-2) uit. Er is geen wijziging van het beleid ten opzichte van eerdere milieuplannen, maar de uitvoering ervan wordt wel versterkt. Er moeten convenanten komen tussen overheid en bedrijfsleven om milieuverontreiniging te verminderen. Door integrale milieuvergunningen wordt de verantwoordelijkheid overgeheveld naar uitvoerders van het beleid. Bracht tegelijkertijd de Nota Produkt en milieu uit. (23.560)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/12)
 • Bracht in 1994 samen met minister Hirsch Ballin een wet (Stb. 331) tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een nieuwe regeling voor de sanering van vervuilde grond tot stand. Via een door de Eerste Kamer afgedwongen novelle wordt het verhaal van kosten op de veroorzaker beperkt. Alleen wie een zeer duidelijk verwijt kan worden gemaakt, is verplicht tot het betalen van saneringskosten. (21.556 & 23.589)
 • Bracht in 1994 samen met minister Maij-Weggen wijzigingen (Stbb. 583 en 601) van de Luchtvaartwet inzake geluidhinder tot stand. Er komt een mogelijkheid tot het instellen van een aparte geluidszone met betrekking tot nachtelijk luchtvaartgeluid. Verder worden geluidheffingen mede gebruikt om presanering te financieren. Onder presaneren wordt verstaan: het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en het onttrekken aan de woonbestemming, en/of verplaatsen. Het betreft bebouwing in gebieden, die in de toekomst met zekerheid geluidsbelasting zullen ondervinden en die gezien de bepalingen van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen (Stb. 1981, 504) altijd in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen. Luchthaven Maastricht komt onder dit besluit te vallen. Er komen nieuwe handhavingsvoorschriften (strafbepalingen en dwangsom). (19.631 & 22.570)
 • Bracht in 1994 samen met minister Bukman de Interimwet ammoniak en veehouderij (Stb. 634) tot stand. Dit was een tijdelijke regeling voor de ammoniakdeposito veroorzaakt door veehouderijen. Gemeenten kregen mogelijkheden om op korte termijn tot vergunningverlening over te gaan, waarmee bedrijven konden worden verplicht om binnen vijf jaren investeringen te plegen die tot aanzienlijke reductie van mestdeposito moesten leiden, dan wel dieren konden afstoten of verplaatsen. (23.221)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Benoemde kort na zijn aantreden als minister de ambtelijk secretaris van de PvdA-Tweede Kamerfractie, Henk Bakker, tot politiek adviseur
 • Stemde in 1993 samen met zijn collega d'Ancona in de ministerraad tegen het uitbreiden van het aantal nachtvluchten vanaf Zestienhoven. Legde zich echter neer bij de meerderheid.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, mei 1994 (zevende op de kandidatenlijst; niet aanvaard i.v.m. benoeming tot directeur UNEP)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • NRC Handelsblad, 13 november 1989
 • G. Pama en T.J. Meeus, "De eenzaamheid van milieuminister Hans Alders; Sigarenrook, daar laat ik me niet door vermurwen", NRC Handelsblad, 12 juni 1993
 • M. ten Hooven en D. Hoos, "De tomeloze energie van Hans Alders", Trouw, 12 maart 1994

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.