Mr.Drs. L.C. (Elco) Brinkman

foto Mr.Drs. L.C. (Elco) Brinkmanvergrootglas

Elco Brinkman (1948) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij is fractievoorzitter. Na werkzaam geweest te zijn bij onder meer de Vrije Universiteit kreeg hij spoedig leidinggevende functies op het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1982 werd de heer Brinkman minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en dat bleef hij tot 1989. Vervolgens was hij vierenhalf jaar fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. In 1994 was hij lijsttrekker van het CDA. Was na 1995 een invloedrijk bestuurder onder meer als voorzitter van de belangenorganisaties van bouwondernemingen (tot 2013) en als voorzitter van het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

CDA
in de periode 1982-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister, politiek leider

voornamen (roepnaam)

Leendert Cornelis (Elco)

personalia

geboorteplaats en -datum
Dirksland (Z.H.), 5 februari 1948

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1973 (rechtstreeks lid)

hoofdfuncties/beroepen

 • onderzoeker afdeling bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 10 februari 1970 tot 1972 (deed onderzoek naar de bestuurlijke (re)organisatie in het Oostelijk Mijngebied en Oost-Nederland)
 • wetenschappelijk ambtenaar afdeling bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1972 tot 1 april 1974
 • stafmedewerker Bureau ruimtelijke ontwikkeling groeikernen, coördinatiebureau voor het Noordelijk deel van de Randstad, Provincie Noord-Holland, van 1 april 1974 tot 1 oktober 1975
 • algemeen assistent departementsleiding, Bureau van de secretaris-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 oktober 1975 tot 12 september 1977
 • hoofd bureau van de secretaris-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 12 september 1977 tot 1 januari 1979
 • plaatsvervangend secretaris-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 januari 1979 tot 1 januari 1980
 • directeur-generaal Binnenlands Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 januari 1980 tot 4 november 1982
 • minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 4 november 1982 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 26 april 1995
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 november 1989 tot 16 augustus 1994
 • voorzitter Bouwend Nederland (tot 1 januari 2005 AVBB, Algemeen Verbond Bouwbedrijf), van 1 mei 1995 tot 1 juli 2013
 • voorzitter bestuur ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), van 1 september 2001 tot 1 april 2009 (parttime, gemiddeld 1 dag per week)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bezuinigde vanaf 1982 fors op de uitgaven voor sociaal-cultureel werk, kunstzinnige vorming en bibliotheken
 • Bracht in 1983 samen met staatssecretaris Van der Reijden de Nota Wetgeving welzijn, volksgezondheid en cultuur uit. Besloot de in 1982 tot stand gekomen Kaderwet Specifiek Welzijn niet in te voeren, maar te kiezen voor kleinere deelsystemen binnen het welzijnsterrein via een nieuwe kaderwet, de Welzijnswet. (18.111)
 • Bracht in 1983 de Medianota uit. Hoofdlijnen daarvan zijn: Het bestaande niet-commerciële omroepbestel blijft gehandhaafd, maar er komen wel mogelijkheden voor sponsoring van programma's. De televisiezendtijd wordt uitgebreid; dit wordt gefinancierd uit extra reclameopbrengsten. Er komt geen ontkoppeling van het omroeplidmaatschap en het abonnement op een programmablad. De NOS zal worden gesplitst in een programmadienst, een facilitair bedrijf en een Commissariaat voor de Media. Provinciale Staten krijgen de bevoegdheid over de zendmachtiging van regionale omroepen; deze worden gefinancierd door provinciale opslagen en (deels) door landelijke etherreclame. Er komt een doorgifteplicht van buitenlandse zenders, mits die geen op Nederland gerichte reclame uitzenden. Door beperking van reclame in de omroep moet de concurrentiepositie van de pers verzekerd blijven. (18.035)
 • Was voorstander van 'zelffinanciering' van het kunstbeleid en van terugdringing van de overheidsbemoeienis daarmee. Reorganiseerde het orkestenbestel en voerde daarbij bezuinigingen door. Voerde samen met staatssecretaris De Graaf verder forse bezuinigingen door op de Beeldende Kunstenaars Regeling.
 • Stelde in 1984 bij K.B. de algemene maatregel van bestuur vast ter uitvoering van de Wet afbreking zwangerschap. Hierin staan algemene voorschriften voor zwangerschapsafbreking in ziekenhuizen en klinieken, bijzondere voorschiften voor klinieken waar zwangerschappen boven de dertien weken worden afgebroken, alsmede regeling van de vergunningverlening. (18.386)
 • Benoemde in 1985 zijn partijgenoot P. van Dijke tot voorzitter van de NOS
 • Weigerde in 1985 de P.C. Hooftprijs aan de satirische auteur H. Brandt Corstius (18.881)
 • Bracht in 1985 een beleidsbrief uit over herstructurering landelijke organisaties op het gebied van het specifieke welzijn. Uitgangspunt is dat de rijksoverheid alleen een stimulerende en bewakende rol heeft, maar dat particulier initiatief centraal staat. Gestreefd wordt naar bundeling van voorzieningen en clustering rond ouderenvoorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen (huisarts, kruiswerk, gezinszorg, algemeen maatschappelijk werk), jeugdvoorzieningen, gehandicpatenvoorzieningen en maatschappelijke en culturele ontwikkeling (sociaal-cultureel werk, vormingswerk, volwasseneneducactie, minderheden en maatschappelijke dienstverlening). Landelijk zijn nodig: ondersteuning uitvoerend werk, deskundigheidsbevordering, onderzoek, informatievoorziening en overleg met de rijksoverheid. (18.047)
 • Bracht in 1985 de Nota opvangvoorzieningen uit, waarin het beleid voor de opvang van mensen die vanwege psychosociale problemen (gedwongen) de thuissituatie hebben verlaten. De beleidsverantwoordelijkheid voor algemene opvangcentra en Blijf-van-mijn-lijf-huizen gaat over naar de provincies en de vier grote steden. (19.065)
 • Bracht in 1986 samen met staatssecretaris Korte-van Hemel een notitie uit over de situatie van de Tamil-asielzoekers in Nederland, waarin wordt onder meer ingegaan op opvang (regeling verzorgd verblijf Tamils) en de huisvesting. (18.940)
 • Stelde in 1986 aanzienlijke bezuinigingen voor op de gezinshulp en de herstellingsoorden
 • Bracht in 1986 samen met onder anderen de ministers Bukman en Van Dijk en staatssecretaris Korte-van Hemel de Nota Vluchtelingenbeleid uit. Daarin wordt een schets gegeven van de internationale vluchtelingenproblematiek en wordt ingegaan op de rol die Nederland kan spelen bij de opvang. Enerzijds gaat het daarbij om (financiële) steun aan internationale organisaties, zoals de UNHCR en anderzijds om opvang en huisvesting van vluchtelingen in Nederland. Tevens wordt ingegaan op de asielprocedure en op de opvang en begeleiding van asielzoekers en asielgerechtigden. (19.637)
 • In 1987 verwierp de Eerste Kamer het door hem en staatssecretaris Van Leijenhorst verdedigde wetsvoorstel Onderwijsvoorrangswet. Beide regeringspartijen stemden tegen, evenals SGP, GPV en RPF. (18.775)
 • Bracht in 1987 de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) tot stand. De bijstandsuitkering aan asielzoekers wordt vervangen door een bed-, bad- en broodopvang. (19.637)
 • Diende in 1987 samen met minister Korthals Altes een wetsvoorstel in over de hulpverlening door een geneeskundige die zich beroept op overmacht bij levensbeëindiging op uitdrukkelijk en ernstig verlangen van een patiënt. Het wetsvoorstel werd in 1992 ingetrokken. (20.383)
 • Besloot in 1987 toestemming te verlenen voor een derde televisienet (dit ging in april 1988 van start)
 • Trok in 1987 na felle kritiek zijn besluit tot sluiting van het Openluchtmuseum te Arnhem in
 • Bracht in 1988 samen met minister Korthals Altes een brief uit waarin namens het kabinet werd gereageerd op het rapport van de Staatscommissie-Jeukens over het vraagstuk van euthanasie. Gemeld werd dat het kabinet meer na- dan voordelen zag aan wetgeving, maar daarover wel een parlementaire discussie wilde aangaan. (19.359)
 • Ondertekende in 1988 een Europese conventie over grensoverschrijdend omroepverkeer. Er wordt een maximum van 15 procent aan reclamezendtijd afgesproken en er komen afspraken over het onderbreken van programma's voor reclame. Buitenlandse zenders die zich richten op een bepaald land, moeten zich houden aan het in dat land geldende reclameregime.
 • Vocht in 1988 tevergeefs een uitspraak van het Commissariaat van de Media en de Raad van State aan, waarbij de commerciële zender RTL Véronique als buitenlandse zender werd erkend. Deze omroep zond via de Luxemburgse satelliet Astra op de Nederlandse kabelnetten gerichte programma's uit.
 • Bracht in maart 1989 een brief uit over uitbreiding van de reclamezendtijd en het onder voorwaarden toestaan van commerciële televisie. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de EG-richtlijn over grensoverschrijdend omroepverkeer.
 • Legde zich in oktober 1989 neer bij de uitspraak van de Raad van State over het toelaten van de Luxemburgse tv-zender RTL-Veronique tot de Nederlandse kabel $O ook De NOS, Nederlandse Dagbladpers en STER hadden een beslissing van het Commissariaat van de Media om dat toe te staan, aangevochten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1982 een wijziging van de Omroepwet in het Staatsblad waardoor uitbreiding van de reclame-zendtijd van maximaal 3 naar 6 uur per week mogelijk wordt. Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door minister Van der Louw en in 1982 in de Tweede Kamer verdedigd door minister De Boer. (17.133)
 • Bracht in 1983 een wijziging van de Wet op het openbare bibliotheekwerk tot stand. De doelstelling om in 1990 een spreidingsprogramma voor bibliotheken te realiseren wordt vanwege de budgettaire problemen losgelaten. Het financieringsstelsel wordt herzien, waarbij gemeenten en provincies zelf prioriteiten kunnen stellen en de verplichting vervalt dat lagere overheden een bepaald deel van de kosten moeten dragen. (17.790, 17.790)
 • Bracht in 1984 de Wet op het behoud cultuurbezit (Stb. 49) tot stand. De wet voorziet in maatregelen om te voorkomen dat voorwerpen van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijk betekenis verloren gaan voor Nederland. Er komt een lijst met beschermde voorwerpen, die niet ter veiling mogen worden gebracht, verkocht of verhuurd mogen worden of in bruikleen mogen worden gegeven aan een niet-ingezetene zonder melding aan de rijksinspecteur (hoofd Rijksdienst beeldende kunst). Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door minister Gardeniers (16.749)
 • Bracht in 1984 een herziening (Stb. 562) van de Wet op de bejaardenoorden tot stand, die leidt tot directe financiering door provincies en grote steden en tot verregaande decentralisatie. Er komen regels voor de planning, waaronder algemene richtlijnen over de maximumcapaciteit, regelen voor sluiting en sanering van bejaardenoorden en over de financiële gevolgen daarvan. Er komt een bouwplafond ter temporisering van uitvoering van renovaties en er komen regels over budgetbeheersing. De wijziging regelt verder democratisering in bejaardenoorden. (18.170)
 • Bracht in 1987 de Welzijnswet (Stb. 73) tot stand, die regels bevat ten aanzien van de beleidsvorming en uitvoering en bekostiging van voorzieningen op het gebied van het maatschappelijke en sociaal-culturele welzijn. Daaronder wordt verstaan: openbaar bibliotheekwerk, vorming en sociaal-cultureel werk, emancipatie- en opbouwwerk en niet tot de bemoeienis van het Rijk behorende sport en sportieve recreatie. Het welzijnswerk wordt door de wet gedecentraliseerd. De Wet op het openbaar-bibliotheekwerk uit 1975 en de Kaderwet specifiek welzijn uit 1982 worden ingetrokken. (18.957)
 • Bracht in 1987 samen met minister Smit-Kroes de Mediawet (Stb. 249) tot stand, die regels bevat over de verzorging van radio- en tv-programma's, de omroepbijdrage en de steunverlening aan persorganen. Het facilitair bedrijf van de omroep wordt verzelfstandigd, er komt een regeling voor lokale en regionale omroepen, en er komt een Commissariaat voor de Media dat een aantal bevoegdheden van de rijksoverheid overneemt. Er blijft sprake van een duaal bestel, dat deels door de overheid en deels door reclamegelden wordt gefinancierd. Buitenlandse commerciële omroepen krijgen toegang tot de Nederlandse kabel mits ze zich aan de Nederlandse omroepreclameregels houden. De Omroepraad, Persraad en Reclameraad worden samengevoegd tot Mediaraad. Op basis van het uit de wet voortvloeiende Mediabesluit moeten omroepen 20% aan cultuur, 25% aan informatie en 5% aan informatie besteden. (19.136)
 • Bracht in 1988 een nieuwe Monumentenwet (Stb. 638) tot stand, die een minder centralistische opzet heeft dan de wet uit 1961. (19.881)
 • Bracht in 1989 een wijziging (Stb. 62) van de Welzijnswet tot stand inzake de vereenvoudiging van financiële en bestuurlijke betrekkingen tussen overheden op terreinen van welzijn, volksgezondheid en cultuur. Hiermee wordt een verdere stap gezet naar decentralisatie op deze beleidsterreinen. De brede, specifieke uitkering wordt vervangen door een toevoeging van middelen aan het Gemeentefonds en het Provinciefonds. Verder wordt het algemeen maatschappelijk werk onder de werking van de Welzijnswet gebracht. (20.853)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester van Stad aan 't Haringvliet (1946-1957) en van Hardinxveld-Giessendam (1957-1980)
 • Begin 2002 een half jaar uitgeschakeld vanwege een medische behandeling

woonplaats
Leiden

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • G. Zandbergen, "Je kan het best: Mr.drs. Elco Brinkman: Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982-1989" (1989)
 • G. Leegsma (red.), "Elco Brinkman in gesprek met Bibeb, Willem Breedveld, Frank van Empel, Gerda Leegsma, Joop van den Ende, Isa Hoes, Erik Nordholt, Lucas Reijnders, Maarten Schakel en Iteke Weeda" (1993) (verschillende interviewers in gesprek met de partijleider van het CDA in het zicht van de verkiezingscampagne 1994)
 • "Elco op campagne", Fotografie Roel Rozenburg, tekst Maria Henneman, illustratie Jos Collignon e.a. (1994)
 • M. Metze, "De stranding" ((1995)
 • NRC Handelsblad, 17 oktober 1992
 • "Het Financieele Dagblad", 18 augustus 2001
 • Thijs Niemantsverdriet, "Boosheid zit niet in me", NRC Weekend, 19 en 20 december 2015

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.