E.G. (Erica) Terpstra

foto E.G. (Erica) Terpstra
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: privecollectie/VVD

Zeer populaire VVD-politica. Was in de jaren zestig een topzwemster, die onder meer medailles won op de Olympische Spelen van 1964. Haar bekendheid werd nog vergroot door haar panellidmaatschap van een populair tv-spelletje. In 1977 gekozen tot Tweede Kamerlid en woordvoerster voor onder meer ontwikkelingssamenwerking, Antilliaanse zaken, welzijn en volksgezondheid. Zette zich ook zeer in voor gehandicapten. Was bij achtereenvolgende Kamerverkiezingen goed voor vele duizenden voorkeurstemmen. Staatssecretaris van welzijn en sport in het eerste kabinet-Kok. In die functie vaak als overenthousiast supporter aanwezig bij sportwedstrijden. Voerde het persoonsgebonden budget in. Keerde in 1998 terug als Kamerlid, leidde enkele Kamercommissies en was ondervoorzitter van de Kamer. In 2003-2010 voorzitter van NOC*NSF.

VVD
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Erica Georgina (Erica)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 mei 1943

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1977

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • freelance medewerkster radio- en t.v.-programma's
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 22 augustus 1994
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 28 april 1987 tot 15 april 1991
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met welzijn, gehandicapten-, jeugd- en ouderenbeleid, minderheden en sport; vanaf 1 maart 1995 tevens voedselkwaliteit), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 15 december 2003
 • voorzitter NOC*NSF, van 18 november 2003 tot 18 mei 2010
 • medeproducer en presentator tv-programma "Erica op reis" (Omroep Max), vanaf januari 2011 (onderbreking tussen 2020 en 2024)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. het welzijnsbeleid, waaronder begrepen het sociaal-cultureel werk, kinderopvang, homo- en lesbisch emancipatiebeleid; 2. het jeugdbeleid; 3. het ouderenbeleid; 4. het gehandicaptenbeleid; 5. het beleid ten aanzien van dak- en thuislozen; 6. het beleid ten aanzien van minderheden, inclusief vluchtelingen; 7. het sportbeleid; 8. het internationale welzijnsbeleid en het internationale volksgezondheidsbeleid, m.u.v. het beleid de Europese Unie rakend.
 • Werd vanaf 1 maart 1995 tevens belast met 9. het beleid ten aanzien van de herziening van de taakverdeling tussen de ministeries van LNV en VWS op de terreinen van levensmiddelenwetgeving en controle; 10. het beleid ten aanzien van de voeding en de de veiligheid van producten; 11. het beleid ten aanzien van de Inspectie Gezondheidsbescherming en de Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/45)
 • lid Raad van Commissarissen Coca Cola Nederland B.V.
 • lid Raad van Commissarissen Netherlands Institute Genomics

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2002 tot 18 maart 2003
 • voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 15 december 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/6)
 • ambassadeur Lilianefonds
 • ambassadeur International Campaign for Tibet

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 1977-1994 vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking, milieuhygiëne, Antilliaanse Zaken, welzijnsbeleid en volksgezondheid
 • Hield zich in de periode 1998-2003 vooral bezig met volksgezondheid, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Zette in 1996 samen met minister Borst plannen uiteen voor modernisering van de thuiszorg. Het gaat daarbij om verbetering van de marktwerking (concurrentie), grotere doelmatigheid, geïntegreerde financiering van langdurende thuiszorg, een geharmoniseerde (inkomensafhankelijke) eigenbijdrageregeling en het onder de Ziekenfondsverzekering brengen van kortdurende, aan ziekenhuiszorg gerelateerde thuiszorg. Per 1 januari 1997 zal een nieuw systeem van onafhankelijke indicatiestelling in de thuiszorg worden ingevoerd. (23.235)
 • Bracht in 1996 de Nota "Wat sport beweegt" uit. Hierin wordt een integrale visie op het sportbeleid uiteengezet. In de nota wordt ingegaan op de maatschappelijke betekenis van sport, het sportaanbod, het topsportklimaat, de rol van vrijwilligers, medische aspecten van sport en op maatschappelijke participatie (allochtonen, jeugd, ouderen, mensen met een beperking). Als doelstellingen worden genoemd: het veilig stellen en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van sportbeoefening, versterken van de kwaliteit van de sportinfrastructuur en verbetering van de samenhang van het sportbeleid. Het sportbeleid wordt geplaatst in het algemene welzijnsbeleid dat is gericht op maatschappelijke participatie van individuele burgers en versterking van de sociale cohesie in de samenleving. (25.125)
 • Bracht in 1997 met minister Borst de Nota "Thuiszorg en zorg thuis, kansen voor de toekomst" en de notitie "Verkenningen Ouderenzorg" uit. Bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen staat centraal. Daartoe moet de extramurale zorg worden ondersteund, onder andere door zorgcentra in de wijk. Kruiswerk en gezinsverzorging worden geïntegreerd, zowel wat financiering als indicering betreft. (25.351)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 1995 samen met minister Borst de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) in het Staatsblad (Stb. 308). In instellingen komt er een klachtcommissie en een vertrouwenscommissie. Het wetsvoorstel was in 1991 ingediend en in 1994 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Simons. (23.040 & 23.041)
 • Bracht in 1996 een wet tot stand inzake goedkeuring van de Europese overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden. Het verdrag richt zich op bescherming van proefdieren tegen onnodig ongerief. Proefdiergebruik wordt beperkt tot proeven die noodzakelijk zijn voor de gezondheid of voeding van mens of dier, dan wel voor wetenschappelijk onderzoek. Alternatieven moeten krachtig worden bevorderd. Het wetsvoorstel was in 1991 door staatssecretaris Simons ingediend. (22.450)
 • Bracht in 1996 de Overgangswet Verzorgingshuizen (Stb. 478) tot stand. Hierdoor komen de zorg, het duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingstehuis onder de werking van de AWBZ. De Ziekenfondsraad wordt tijdelijk belast met het verstrekken van subsidies aan verzorgingshuizen binnen een door de minister vast te stellen budget. De Wet op de bejaardenoorden wordt ingetrokken. (24.606)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd tweemaal achtereen uitgeroepen tot "Dierenbeschermer van het jaar"
 • Kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 311.284 voorkeurstemmen, in 1998 121.470 en in 2003 184.828.
 • Werd op 21 oktober 2003 gekozen tot voorzitter van NOC*NSF. Zij kreeg 126 stemmen tegen 109 voor de bestuurskandidaat Ruud Vreeman.

uit de privésfeer (3/4)
 • In 1962 Europees kampioen met de estafetteploeg 4 x 100 meter vrije slag en Nederlands kampioen 100 meter vrije slag in 1963 en 1964
 • Maakte in de jaren zestig (vanaf 1965) en begin jaren negentig deel uit van het panel in het AVRO-tv-programma "Wie van de drie?". Was verder panellid in de programma's "Ted en de meesterquizzers" en "Tweekamp".
 • Haar moeder was van geboorte Oostenrijkse

anekdotes en citaten
 • Naar aanleiding van de vele voorkeurstemmen die zij steeds bij verkiezingen kreeg, zei VVD-leider Bolkestein over haar: "In Tanzania, waar ik woonde, zou men zeggen: deze vrouw is wel vijftig koeien waard."
 • In haar afscheidsbrief als Kamerlid stelde zij voor dat de leden, net als voorheen, weer bij zitten en opstaan zouden gaan stemmen. Dit om bewegingsarmoede te voorkomen. Zij was toen net gekozen tot voorzitter van de sportkoepel NOC*NSF.

verkiezingen (3/4)
 • In 1994 nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1998 nummer 5 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 2002 nummer 4 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Als je onzin uitkraamt, moet je niet verwachten serieus genomen te worden", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 103
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.