E.G. (Erica) Terpstra

Foto E.G. (Erica) Terpstra

Zeer populaire VVD-politica. Was in de jaren zestig een topzwemster, die onder meer medailles won op de Olympische Spelen van 1964. Haar bekendheid werd nog vergroot door haar panellidmaatschap van een populair tv-spelletje. In 1977 gekozen tot Tweede Kamerlid en woordvoerster voor onder meer ontwikkelingssamenwerking, Antilliaanse zaken, welzijn en volksgezondheid. Zette zich ook zeer in voor gehandicapten. Was bij achtereenvolgende Kamerverkiezingen goed voor vele duizenden voorkeurstemmen. Staatssecretaris van welzijn en sport in het eerste kabinet-Kok . In die functie vaak als overenthousiast supporter aanwezig bij sportwedstrijden. Voerde het persoonsgebonden budget in. Keerde in 1998 terug als Kamerlid, leidde enkele Kamercommissies en was ondervoorzitter van de Kamer. In 2003-2010 voorzitter van NOC*NSF.

VVD
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Erica Georgina (Erica)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 mei 1943

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

Hoofdfuncties/beroepen

 • lerares Nederlands aan Chinezen
 • lerares Nederlands aan Chinezen
 • journaliste: sport en algemeen
 • freelance medewerkster radio- en t.v.-programma's
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 22 augustus 1994
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 28 april 1987 tot 15 april 1991
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met welzijn, gehandicapten-, jeugd- en ouderenbeleid, minderheden en sport; vanaf 1 maart 1995 tevens voedselkwaliteit), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 15 december 2003
 • voorzitter NOC*NSF, van 18 november 2003 tot 18 mei 2010
 • medeprocucer en presentator tv-programma "Erica op reis" (Omroep Max), vanaf 2011

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. het welzijnsbeleid, waaronder begrepen het sociaal-cultureel werk, kinderopvang, homo- en lesbisch emancipatiebeleid; 2. het jeugdbeleid; 3. het ouderenbeleid; 4. het gehandicaptenbeleid; 5. het beleid ten aanzien van dak- en thuislozen; 6. het beleid ten aanzien van minderheden, inclusief vluchtelingen; 7. het sportbeleid; 8. het internationale welzijnsbeleid en het internationale volksgezondheidsbeleid, m.u.v. het beleid de Europese Unie rakend.
 • Werd vanaf 1 maart 1995 tevens belast met 9. het beleid ten aanzien van de herziening van de taakverdeling tussen de ministeries van LNV en VWS op de terreinen van levensmiddelenwetgeving en controle; 10. het beleid ten aanzien van de voeding en de de veiligheid van producten; 11. het beleid ten aanzien van de Inspectie Gezondheidsbescherming en de Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 1977-1994 vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking, milieuhygiëne, Antilliaanse Zaken, welzijnsbeleid en volksgezondheid
 • Hield zich in de periode 1998-2003 vooral bezig met volksgezondheid, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking

opvallend stemgedrag
 • In 1979 stemden zij, De Korte en Vrijlandt-Krijnen als enigen van hun fractie vóór moties van J.N. Scholten die vroegen om een actievere rol van de regering bij het treffen van sancties tegen Zuid-Afrika
 • In 1980 stemden zij, Krijnen en Keja als enigen van hun fractie vóór een (aangenomen) motie-Van den Bergh stemde tegen Nederlandse deelname aan het miniwereldkampioenschap voetbal in Uruguay.
 • Behoorde in 1987 met De Beer en Van Heemskerck Pillis tot de minderheid van de VVD-fractie die vóór het wetsvoorstel Tabakswet stemde
 • Stemde in 1994 als enige van haar fractie vóór een (verworpen) motie over hertoetsing van het experiment met de stier Herman
 • Stemde in 2001 als enige van haar fractie vóór een wijziging van de Tabakswet waardoor onder andere een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop werd geïntroduceerd

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in 1995 samen met minister Borst de introductie van het persoonsgebonden budget (PGB) binnen de AWBZ aan. Het PGB moet zorgconsumenten de vrijheid bieden om zelf op basis van kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid keuzes te maken bij het inkopen van zorg. Het PGB is onder meer bedoeld voor volwassenen met een verstandelijke handicap, gezinnen met een gehandicapt kind en voor mensen die speciale vormen van zorg, dienstverlening, begeleiding in de arbeidssituatie, hulpmiddelen of woningaanpassing nodig hebben. (23.904 )
 • Zette in 1996 samen met minister Borst plannen uiteen voor modernisering van de thuiszorg. Het gaat daarbij om verbetering van de marktwerking (concurrentie), grotere doelmatigheid, geïntegreerde financiering van langdurende thuiszorg, een geharmoniseerde (inkomensafhankelijke) eigenbijdrageregeling en het onder de Ziekenfondsverzekering brengen van kortdurende, aan ziekenhuiszorg gerelateerde thuiszorg. Per 1 januari 1997 zal een nieuw systeem van onafhankelijke indicatiestelling in de thuiszorg worden ingevoerd. (23.235 )
 • Bracht in 1996 de Nota "Wat sport beweegt" uit. Hierin wordt een integrale visie op het sportbeleid uiteengezet. In de nota wordt ingegaan op de maatschappelijke betekenis van sport, het sportaanbod, het topsportklimaat, de rol van vrijwilligers, medische aspecten van sport en op maatschappelijke participatie (allochtonen, jeugd, ouderen, mensen met een beperking). Als doelstellingen worden genoemd: het veilig stellen en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van sportbeoefening, versterken van de kwaliteit van de sportinfrastructuur en verbetering van de samenhang van het sportbeleid. Het sportbeleid wordt geplaatst in het algemene welzijnsbeleid dat is gericht op maatschappelijke participatie van individuele burgers en versterking van de sociale cohesie in de samenleving. (25.125 )
 • Bracht in 1997 met minister Borst de Nota "Thuiszorg en zorg thuis, kansen voor de toekomst" en de notitie "Verkenningen Ouderenzorg" uit. Bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen staat centraal. Daartoe moet de extramurale zorg worden ondersteund, onder andere door zorgcentra in de wijk. Kruiswerk en gezinsverzorging worden geïntegreerd, zowel wat financiering als indicering betreft. (25.351 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1995 samen met minister Borst de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) (Stb. 308) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) (Stb. 204) tot stand. Hierdoor wordt de rechtspositie van ziekenhuispatiënten en van bewoners van zorginstellingen versterkt. In instellingen komt er een klachtcommissie en een vertrouwenscommissie. De wetsvoorstellen waren in 1991 ingediend door staatssecretaris Simons. (23.040 , 23.041 )
 • Bracht in 1996 een wet tot stand inzake goedkeuring van de Europese overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden. Het verdrag richt zich op bescherming van proefdieren tegen onnodig ongerief. Proefdiergebruik wordt beperkt tot proeven die noodzakelijk zijn voor de gezondheid of voeding van mens of dier, dan wel voor wetenschappelijk onderzoek. Alternatieven moeten krachtig worden bevorderd. Het wetsvoorstel was in 1991 door staatssecretaris Simons ingediend. (22.450 )
 • Bracht in 1996 de Overgangswet Verzorgingshuizen (Stb. 478) tot stand. Hierdoor komen de zorg, het duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingstehuis onder de werking van de AWBZ. De Ziekenfondsraad wordt tijdelijk belast met het verstrekken van subsidies aan verzorgingshuizen binnen een door de minister vast te stellen budget. De Wet op de bejaardenoorden wordt ingetrokken. (24.606 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Specialiteit als zwemster: 100 meter vrije slag. Hoogtepunten: deelname aan de Olympische Spelen van Rome (1960) en zilver (4x100 wisselslag) en brons (4x100 vrije slag) in Tokio (1964)
 • In 1962 Europees kampioen met de estafetteploeg 4 x 100 meter vrije slag
 • Nederlands kampioen 100 meter vrije slag in 1963 en 1964
 • Maakte in de jaren zestig (vanaf 1965) en begin jaren negentig deel uit van het panel in het AVRO-tv-programma "Wie van de drie?". Was verder panellid in de programma's "Ted en de meesterquizzers" en "Tweekamp".
 • Haar vader was politieagent; haar moeder (van geboorte Oostenrijkse) werkte op een kantoor

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Zwemmen om van te watertanden" (1965)
 • "Vrije mensen kiezen zelf" (verkiezingsbrochure VVD, 1976)
 • "Klonen van dieren, nee tenzij", in: "Liberaal Reveil" (1998)
 • "Help! Ik val af" (2008)
 • vele artikelen over ontwikkelingssamenwerking, vergrijziging, ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.