Mr. J.M. (Joke) Stoffels-van Haaften

foto Mr. J.M. (Joke) Stoffels-van Haaftenvergrootglas

Liberale juriste, die als Statenlid van Noord-Holland en vooral als Tweede Kamerlid steeds een prominente rol vervulde. Eerste vrouw die een Kamervergadering presideerde. Sinds haar studententijd strijdbaar feministe. Hield haar maidenspeech over de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Was woordvoerder sociale en buitenlandse zaken van haar fractie en actief in internationale parlementen zoals die van de Benelux. Vervolgde naar haar Kamerlidmaatschap haar loopbaan als burgemeester.

VVD
in de periode 1955-1967: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Johanna Maria (Joke)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • J.M. van Haaften, van 28 april 1917 tot 16 oktober 1943
 • Mr. J.M. Stoffels-van Haaften, van 16 oktober 1943 tot 1967
 • Mr. J.M. Corver-van Haaften, vanaf juni 1967

geboorteplaats en -datum
Est en Opijnen (Gld.), 28 april 1917

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 18 maart 1992

levensbeschouwing
 • Hervormd (opgevoed)
 • geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • functie in het verzekeringswezen
 • advocaat, van 1950 tot 1954
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 7 november 1950 tot 1 januari 1960
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1955 tot 22 februari 1967
 • burgemeester van Heiloo, van 1 oktober 1968 tot 1 juni 1972
 • burgemeester van Soest, van 1 juni 1972 tot 1 januari 1980

partijpolitieke functies

 • lid bestuur VVD Kamercentrale Noord-Holland-Zuid

nevenfuncties

 • president Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
 • lid Nederlandse delegatie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties, van 1957 tot 1958
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 29 april 1957 tot 4 mei 1957
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 14 januari 1958 tot 24 april 1967
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van mei 1959 tot februari 1967
 • voorzitter Nederlands Vrouwen Comité, van 1961 tot 1968
 • lid bestuur TVN (Nationale Stichting Televisiereclame Nederland), van februari 1963 tot 1967
 • voorzitter Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 21 februari 1964 tot februari 1965
 • lid Commissie Herziening Wetgeving Kinderbescherming (Commissie-Wiarda), van maart 1965 tot 1971
 • voorzitter uitvoerend comité "Huwelijksgeschenk Prinses Beatrix", van 21 december 1965 tot maart 1966
 • lid Commissie Schadeloosstelling Tweede Kamerleden (Commissie-Götzen), van 7 maart 1967 tot 13 juli 1967
 • voorzitter bestuur Prins Bernhard Fonds, omstreeks 1983
 • vicevoorzitter Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid, omstreeks 1983
 • plaatsvervangend kroonlid COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg), omstreeks 1983
 • lid bestuur VVAO (Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding), omstreeks 1983
 • voorzitter Stichting Algemene Loterij Nederland, omstreeks 1986

afgeleide functies, presidia etc.
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1959 tot 19 september 1961
 • lid vaste commissie voor Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1959 tot september 1962
 • lid Huishoudelijke Commissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1960 tot september 1966
 • tweede ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1961 tot 22 februari 1967
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag tot verbieden van kernproeven in de dampkring, de kosmische ruimte en onder water (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 januari 1964 tot juni 1964
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op de Kansspelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 april 1964 tot oktober 1964
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1966 tot 22 februari 1967

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Stedelijk Gymnasium te Tiel

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, tot 1940

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken, sociale zaken, justitie en aangelegenheden betreffende Nieuw-Guinea en andere Overzeese Rijksdelen
 • Leidde begin 1961 een parlementaire delegatie naar de installatie van de Nieuw-Guinearaad
 • Voerde in 1963 namens het fractie het woord bij de behandeling van de goedkeuringswet voor het algemeen verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland ('Generalbereinigung')

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1966 tot de vier leden van haar fractie die vóór de ontwerp-Natuurbeschermingswet stemden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in september 1959 en 1960 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Was op 29 september 1959 in de avondvergadering de eerste vrouw op de voorzittersstoel van de Tweede Kamer
 • Werd in september 1961 en 1962, in januari, juni en september 1963, en in september 1964, 1965 en 1966 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd in 1963 door Geertsema verslagen bij de strijd om het fractievoorzitterschap

uit de privésfeer
 • Haar vader was (hoofd)onderwijzer. Diens moeder was ongehuwd.
 • Haar eerste echtgenoot was Statenlid in Utrecht en (later) directeur van Staatsbosbeheer
 • Na haar Kamerlidmaatschap getrouwd met haar oud-fractiegenoot J.C. Corver

anekdotes en citaten
 • Toen zij voor het eerst de Tweede Kamervergadering voorzat, voerde Oud als eerste het woord. Hij begon zijn rede met de woorden: "Mevrouw de Voorzitster! U zult wel begrijpen, dat het voor mij toch wel een bijzondere voldoening is, dat ik de eerste mag zijn, die U met deze titel aanspreek[t]."

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Haarlem, Lorentzkade 206, omstreeks 1956 tot januari 1960
 • Utrecht, Emmalaan 15, van januari 1960 tot 1967
 • Heiloo, van 1967 tot 1972
 • Soest, vanaf 1972
 • Zeist, Arnhemse Bovenweg 33, omstreeks 1983 tot 1992

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1966

buitenlandse onderscheidingen
Grootofficier in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg), 17 maart 1967

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid UVSV (Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging)

hobby's
 • tuinieren
 • lezen

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Utrecht, 16 oktober 1943 (huwelijk ontbonden)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Wassenaar, 23 juni 1967

echtgeno(o)t(e)/partner
Ir. A. Stoffels, Adriaan (Ad)

2e echtgeno(o)t(e)/partner
J.C. Corver, Johannes Carl (Han)

kinderen
2 dochters

vader
C. van Haaften, Cornelis

geboorteplaats en/of -datum
Gameren (Gld.), 5 maart 1881

moeder
H.J. van Krieken, Hendrika Jacoba

geboorteplaats en/of -datum
Hellouw (gem. Haaften, Gld.), 31 oktober 1883

broers en zusters
1 zuster

beroep grootvader (moederskant)
landbouwer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.