SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2017

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Kees van der Staaij als lijsttrekker. De SGP haalde 3 zetels, daarvóór had de partij 3 zetels in de Tweede Kamer. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Stem voor het leven'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2017

De SGP ging de verkiezingen in met het programma: 'Stem voor het leven'. Het programma is vooral gericht op familie en gezin.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Economie/begroting

 • verlagen van de belasting op arbeid.
 • afschaffen van de overdrachtsbelasting.
 • afbouwen van het eigen-woningforfait en hervormen van de hypotheekrenteaftrek.
 • pensioenopbouw, de aflossing van hypotheken en zorg worden aan elkaar gekoppeld.
 • er moet fors worden geïnvesteerd in kennis en innovatie.
 • ondernemers moeten meer ruimte krijgen: lagere lasten voor ondernemers en minder bureaucratie.

een aantal maatregelen om starters gemakkelijker aan een woning te helpen:

 • invoeren van een 'starterslening' voor beginners op de woningmarkt.
 • banken moeten sneller een hypotheek geven aan mensen met een tijdelijk contract.
 • ouders moeten hun kinderen belastingvrij kunnen helpen bij de aanschaf van een woning of bij de aflossing van de hypotheek.
 • aflossen van hypotheekschulden moet over een langere periode uitgesmeerd worden.

Zorg

 • de SGP is tegen abortus.
 • de SGP is tegen hulp bij zelfdoding.
 • er moet een goede regeling komen voor zorgverlof.
 • mantelzorgers krijgen een fiscale aftrekpost.
 • meer handen aan het bed.
 • investeren in de zorg, bijvoorbeeld in een 3D-printer waarmee een ongeboren kind met een open ruggetje al tijdens de zwangerschap kan worden geopereerd.

Familie en gezin

 • gezinnen ontvangen 1000 euro na de geboorte van het eerste kind.
 • verhogen van de kinderbijslag.
 • de kinderopvangtoeslag vervalt voor kinderen tot één jaar.
 • meer ruimte voor thuisonderwijs.
 • vastleggen van het ‘klassieke gezin van vader, moeder en kinderen’ in de Grondwet: ‘De exclusieve status van het huwelijk van man en vrouw dient in regelgeving en beleid tot uitdrukking te komen’.
 • ambtenaren van de burgerlijke stand die op grond van hun geweten niet willen meewerken aan een “homohuwelijk” moeten daartoe het volste recht hebben.
 • verplichten van bemiddeling bij een echtscheiding.

Veiligheid en justitie

 • justitie moet worden versterkt met 5000 agenten om de dagelijkse criminaliteit aan te pakken en terrorisme te voorkomen.
 • 3 tot 4 miljard euro naar defensie.
 • defensie moet absoluut ontzien worden bij nieuwe bezuinigingsrondes.
 • afschaffen van de regel dat Nederland geen verdachten uitlevert aan landen waar de doodstraf wordt toegepast, ervan uitgaande dat het om goed functionerende rechtsstaten gaat.

Europa

 • de EU moet afslanken: minder taken, minder geld, minder regels.
 • verdragen die soevereiniteit overhevelen naar ‘Brussel’ moeten in Tweede en Eerste Kamer aangenomen worden met tweederde meerderheid.
 • fors verminderen van de financiële afdracht aan de EU.
 • eurolanden moeten zich aan afspraken houden. Zo niet, dan moeten zij uit de euro kunnen worden gezet.

Overig

 • herinvoeren van een minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer. De minister moet ook verplicht de boer op zodat hij niet vastzit in het Europese vergadercircuit, maar weet hoe het eraan toegaat op de boerderij, op de kotter en in de kassen.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledige versie van de kandidaten.


Meer over