D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2012

D66 had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Alexander Pechtold als lijsttrekker. D66 haalde 12 zetels, daarvóór had de partij 10 zetels in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'En nu vooruit'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2012

D66 ging de verkiezingen in met het programma 'En nu vooruit'. Het verkiezingsprogramma is definitief vastgesteld door de leden tijdens het congres van 24 en 25 augustus. Het programma is vooral gericht op het creëren van nieuwe groei om zo uit de huidige stilstand te komen.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn:

Aanpak economische crisis

 • stimuleren van economische groei door investeringen van de overheid
 • onnodige drempels voor toegang tot krediet en kapitaal voor ondernemers wegnemen door samenwerking tussen overheid, pensioenfondsen en banken
 • minder inkomstenbelasting, terug naar de 40-urige werkweek en wegnemen van barrières voor deeltijders om meer te gaan werken
 • groen ondernemen en investeren belonen, Nederland als duurzame koploper

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • werkgevers betalen de eerste zes maanden van de WW
 • een versimpelde ontslagprocedure om het aanbieden van vaste contracten weer aantrekkelijk te maken
 • beperken hypotheekrenteaftrek en deze zo vormgeven dat het hebben van schuld niet langer gestimuleerd wordt
 • geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd om deze uiteindelijk met de leeftijdsverwachting mee te laten stijgen

Zorg

 • basiszorg die dicht bij mensen in de buurt aangeboden wordt
 • verhoging van het eigen risico met compensatie voor de lagere inkomens
 • nieuw perspectief op ouderenzorg, thuiszorg en de AWBZ door allereerst uit te gaan van oplossingen in de omgeving van burgers
 • steun voor ontwikkeling van het Elektronisch Patiënten Dossier, patiënten beslissen zelf over deelname hieraan

Veiligheid

 • tegen minimumstraffen zodat de rechter de mogelijkheid heeft om in een individueel geval een passende straf op te leggen
 • invoering van een nationale politie inclusief buitengewone opsporingsambtenaren
 • scheiding tussen de verantwoordelijkheid voor veiligheid en handhaving (politie) en vervolging (OM) en onderbrengen van deze rollen in afzonderlijke ministeries
 • meer preventie en een grotere pakkans door investeren in ICT bij de politie

Onderwijs

 • fors investeren in onderwijs en onderzoek
 • de leraar staat centraal omdat die deze de kwaliteit van het onderwijs bepaalt; meer differentiatie in de beloning: een uitstekende leerkracht die zich bijschoolt mag meer verdienen
 • vervanging van de basisbeurs door een sociaal leenstelsel waarbij het vrijgekomen geld geïnvesteerd wordt in de verbetering van het onderwijs
 • een leeftijdonafhankelijke leerplicht voor mensen die geen werk en geen startkwalificatie hebben

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • de overheid moet binnen drie jaar beslissen over het verblijfsrecht van een asielzoeker
 • asielzoekers mogen leren en werken in de periode dat zij wachten op duidelijkheid
 • kinderen die al meer dan acht jaar in Nederland zijn, mogen blijven
 • vereenvoudiging van gezinshereniging, geen nieuwe obstakels

Europa

 • het toezicht op de financiële sector moet op Europees niveau geregeld worden met onder andere een Europees depositogarantiestelsel
 • er moet een Europees asielsysteem komen zodat er een gelijke kans is om toegelaten te worden tot de Europese Unie
 • de Europese interne markt moet nu snel vervolmaakt worden
 • de politieke integratie moet verder ontwikkeld worden waarbij de democratie verbeterd wordt

Overig

 • het budget voor ontwikkelingshulp moet gehandhaafd worden op 0,7%
 • de schade van de bezuinigingen in de cultuursector moet hersteld worden, onder andere door middel van uitbreiding van de 'geefwet'

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over