Nieuwe ministersposten

Het aantreden van een nieuw kabinet is soms reden voor de komst van nieuwe ministerposten. Bij de formatie van het kabinet-Rutte III kwamen er vier nieuwe posten. Bij de formatie van de kabinetten in de afgelopen twintig jaar werden met creatie daarvan soms duidelijke beleidsaccenten gegeven. Zo kwamen er ministers voor Grotestedenbeleid (1998), Vreemdelingenbeleid en Integratie (2002), Bestuurlijke Vernieuwing (2003), Jeugd en Gezin (2007) en Immigratie en Asiel (2010). De meeste posten bestonden maar een paar jaar.

Er kwamen in het verleden vaker nieuwe posten of zelfs ministeries, maar soms verdwenen die later weer. Vaak hing dat samen met de verdeling van ministers over de verschillende partijen. In 1971 was deelname van DS'70 aan het kabinet reden om twee nieuwe posten in het leven te roepen. In 1998 had D66 flink verloren, maar D66 bleef wel in de regering. Naast de twee 'gewone' ministers, kwam er een minister zonder portefeuille, waardoor de partij wel redelijk veel invloed hield, zonder dat D66 de leiding kreeg van een derde departement.

Het aantal ministeries nam na 1945 toe, onder andere door instelling van het ministerie van Volkshuisvesting (1945), van Maatschappelijk Werk (1952) en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1971). In 1982 en 2010 verdwenen juist ministeries. In 2010 werden Landbouw en Economische Zaken, en VROM en Verkeer en Waterstaat samengevoegd. In 2017 kwamen er echter weer vier posten bij. Na de formatie van 2021-2022 kwamen er vier nieuwe posten bij.

Overzicht nieuwe ministerposten

Post

ingesteld

verdwenen

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen*

2022

 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening*

2022

 

Langdurige Zorg en Sport*

2022

 

Klimaat en Energie*

2022

 

Natuur en Stikstof*

2022

 

Milieu en Wonen*

2019

2020

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst*

2019

2020

Basis en Voortgezet Onderwijs (en Media, tot 2022)*

2017

 

Medische Zorg*

2017

2022

Rechtsbescherming*

2017

 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2017

 

Wonen en Rijksdienst*

2012

2017

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking*

2012

 

Immigratie en Asiel (2011 tevens Integratie)*

2010

2012

Wonen, Wijken en Integratie*

2007

2010

Jeugd en Gezin*

2007

2010

Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties*

2003

2007

Vreemdelingenbeleid en Integratie*

2002

2007

Grotesteden- en integratiebeleid*

1998

2002

Volksgezondheid en Milieuhygiëne

1971

1982

Wetenschapsbeleid*

1971

1981

Ontwikkelingssamenwerking*

1965

2010

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie*

1952

1956

Maatschappelijk Werk**

1952

 

Buitenlandse Zaken* (tweede minister)

1952

1956

Productiviteitsbevordering*

1951

1952

Herstructurering Koninkrijk*

1948

1951

Openbare Werken en Wederopbouw***

1945

 

Algemene Zaken

1937

 
  • zonder Portefeuille

** later CRM, WVC en VWS

*** later Wederopbouw en Volkshuisvesting, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (en Milieubeheer)


Meer over