Mr. F. (Fred) Teeven MPM

foto Mr. F. (Fred) Teeven MPM
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Kamerlid en staatssecretaris, die daarvoor als officier van justitie naam had gemaakt als 'crimefighter'. Was in 2002-2003 fractievoorzitter van Leefbaar Nederland en toonde zich toen een gedegen Kamerlid. In 2010 keerde hij terug in de Tweede Kamer, maar nu voor de VVD. Als staatssecretaris van Veiligheid van Justitie verdedigde hij in het parlement meer dan de minister veel justitiewetgeving. In het kabinet-Rutte II had hij de lastige portefeuille asielbeleid. Trad in maart 2015 af toen minister Opstelten viel over de 'bonnetjesaffaire' over de deal uit 2000 die Teeven als OvJ met een crimineel had gesloten. Hij keerde kort daarna terug als Tweede Kamerlid. Ongecompliceerde, hardwerkende politicus, die na zijn vertrek uit de politiek als buschauffeur en ondernemer aan de slag ging.

Leefbaar Nederland, VVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Fredrik (Fred)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 5 augustus 1958

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • Leefbaar Nederland, van 2002 tot 2003
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2005

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/15)

 • fractievoorzitter Leefbaar Nederland, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • teamleider-officier van justitie, belast met de leiding van het parket-Schiphol, van maart 2004 tot 1 oktober 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (belast met onder meer preventie, personen- en familierecht, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen en rechtsbijstand, vanaf november 2012 tevens asiel en migratie), van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 maart 2015 tot 23 maart 2017
 • eigenaar en ondernemer Verinq Risk Management BV (reputatiemanagement en cybercrime), vanaf 2017
 • parttime buschauffeur vervoersbedrijf "Connexxion", regio Haarlem, vanaf november 2017 (1 dag per week)
 • partner public affairs- en communicatiebureau "Meines Holla & Partners" te 's-Gravenhage, vanaf 1 november 2019

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. preventie (persoonsgericht en preventief); b. reclassering; c. personen- en familierecht; d. justitieel jeugdbeleid incl. internationale kinderontvoering; e. adolescentenstrafrecht; f. Juridische beroepen inclusief rechtsbijstand; g. Project herijking executie; h. College Bescherming Persoonsgegevens inclusief Wbp; i. sanctiebeleid; j. adoptie; k. beleid 1F (uitsluiting vluchtelingen wegens mensenrechtenschendingen); l. auteursrecht; m. Dienst Justis; n. Dienst Justitiële Inrichtingen; o. Raad voor de Kinderbescherming; p. Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; q. slachtofferhulp inclusief schadefonds geweldsmisdrijven; r. erkenningscommissie Gedragsinterventies; s. kansspelen; t. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II was hij tevens belast met asiel, immigratie, grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet op het Nederlanderschap en Rijkswet personenverkeer

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter VOICE, vanaf 1 januari 2019 (brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties)
 • voorzitter Vereniging Nederlandse Brouwers, vanaf 30 juni 2022

vorige (2/4)
 • informateur collegevorming gemeente Houten, van april 2022 tot 20 juni 2022
 • verkenner collegevorming provincie Zuid-Holland, van 18 maart 2023 tot 31 maart 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Werd in 2008 medeverdediger van een in 2006 door Anja Timmer (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over verruiming van de rechtsmacht en verhoging van de strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering. (30.491)
 • Interpelleerde op 23 september 2009 minister Hirsch Ballin over het op vrije voeten komen van Saban B. (32.143)
 • Diende in 2009 samen met Boris van der Ham (D66) en Jan de Wit (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verbod op godslastering. De VVD-fractie trok in 2012 haar handtekening onder het voorstel in. (32.203)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Kwam in 2013 met voorstellen om de asielbewaring van gezinnen met kinderen alleen bij uitzondering toe te passen, om lichaamvisitaties zoveel mogelijk te beperken en om medische zorg in vreemdelingenbewaring beter te kunnen waarborgen
 • In 2014 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over elektronische detentie. Daarmee moest het buiten de gevangenis doorbrengen van de laatste periode van een straf door gedetineerden - na goed gedrag - mogelijk worden. Reïntegratie zou dan beter kunnen verlopen. (33.745)
 • Trok in 2014 het in 2013 door hem ingediende wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit en verbetering van het terugkeerbeleid in. Dit gebeurde na overleg tussen PvdA (die grote bezwaren had) en VVD. Het beleid om illegaal verblijf tegen te gaan en terugkeer te bevorderen bleef ongewijzigd. (33.512)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/13)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 2) van de Vreemdelingenwet tot stand in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling. Deze kenmerken worden voortaan opgeslagen in een centraal bestand en het gebruik wordt ingevoerd bij gezinsmigratie en bij verblijfsvergunningen voor studie of werk. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Leers. (33.192)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 80) van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht ambteraren meer mogelijkheden krijgen voor onderzoek naar de identiteit. Zo mogen zij zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken en voorts onderzoek doen aan kleding en lichaam. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.528)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 354) van de Advocatenwet tot stand (Wet positie en toezicht advocatuur). Er komt een nieuw stelsel van toezicht op de advocatuur. Kern daarvan is de vorming van een college van toezicht - een intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en van wie de landelijk deken voorzitter is. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter. (32.382)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/8)
 • Op 20 januari 2015 nam de Eerste Kamer een door hem ontraden motie aan tegen de voorgestelde bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand
 • Trad in 2015 af, nadat minister Opstelten de verantwoordelijkheid op zich had genomen voor de afwikkeling en informatievoorziening over een door Teeven in augustus 2000 als officier van justitie gesloten deal met de drugscrimineel Cees H. Hij vond dat hij door de affaire niet meer geloofwaardig kon opereren.
 • Trok zich in juni 2017 terug als kandidaat voor de Afdeling advisering van de Raad van State

uit de privésfeer
 • Zat tijdens zijn opleiding tot belastingcontroleur in dezelfde klas als Henk Kamp
 • Zijn vader was meubelmaker en later bankbiljettencontroleur bij de firma Joh. Enschedé
 • Had in 2019 een bijrol in de youtube-film 'House of No Limits'

verkiezingen
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Bert Vuijsje, "Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen" (2006)
 • Meindert van der Kaaij, "Teeven is en blijft misdaadbestrijder", Trouw, 11 maart 2002
 • "99 kilo karakter en optimisme. Teeven is terrier van Leefbaar Nederland", NRC Handelsblad, 10 mei 2002
 • Marcel Haenen, "'Een goed politicus heeft altijd zijn telefoon aan staan'", NRC Weekblad, 53 (maart 2010)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.