Besluitpunt "Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID- 19"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

  • Deze brief bevat twee regelingen.

Voor wat betreft de eerste regeling doet het kabinet een beroep op de spoedprocedure van artikel 58c, derde lid, Wpg. De inwerkingtreding van deze regeling is daarom vastgesteld op 26 januari 2022 om 05.00 uur.

Deze regeling vervalt van rechtswege indien de Tweede Kamer binnen een week na de toezending besluit niet in te stemmen met de regeling.

De tweede regeling betreft een nahangprocedure op grond van artikel 58c, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid. De regeling treedt niet eerder in werking dan een week na de overlegging op 25 januari 2022. Indien de

Tweede Kamer binnen die termijn besluit niet in te stemmen met deze regeling, vervalt deze van rechtswege.

BiZa, J&V

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers