Besluitpunt "Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling / (stand van zaken 19 januari 2022)"

 

Voorstel:

Ter informatie.3 891

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging 1.

van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019.3 384

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met 2.

actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. De schriftelijke beantwoording op de vragen in de eerste termijn zijn inmiddels ontvangen (35384-21). De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet na een technische briefing (thans ingepland op 10 februari a.s.).3 587

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met 3.

mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 03- 02-2021. Dit wetsvoorstel is naar aanleiding van besluitvorming (via een emailprocedure dd. 20 januari jl.) aangemeld als hamerstuk.

  • 35 737

Voorstel van wet van het lid Paternotte tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen.

Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.

  • 35 771

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021.

  • 35 824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. De wetsbehandeling zal pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het afwegingskader. In de procedurevergadering van 12 januari jl is besloten het kabinet te vragen deze brief zo snel als mogelijk aan de Kamer te sturen.

  • 35 816

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.

  • 35 872

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurevergadering van 12 januari jl. zal het kabinet in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel worden gerappelleerd op de nog te ontvangen reactie van het kabinet op het preventieplan voor zorgmedewerkers van Stichting IZZ, PGGM en Stichting FWG

  • 35 970

Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 6 december 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 december 2021.1. 35 944

Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 17 december 2021 is het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.1. 35 833

Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.1. 35 979

Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Op 15 december 2021 is het verslag uitgebracht.

Op 31 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022, voorgesteld als hamerstuk.