Algemene Rekenkamer: 'niet altijd duidelijk of de burger waar krijgt voor zijn geld'

woensdag 16 mei 2018, 11:38

DEN HAAG (PDC) - Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, heeft in het kader van Verantwoordingsdag de verantwoordingsstukken over het gevoerde financieel beleid in 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Volgens het rapport presteert het Rijk goed op het gebied van rechtmatigheid. Bovendien wordt geconcludeerd dat de bedrijfsvoering van ministeries steeds beter op orde is.

De Algemene Rekenkamer stelt echter ook vast dat in 2017 35 keer sprake is geweest van zodanige tekortkomingen in de bedrijfsvoering van verschillende ministeries, dat ze aangemerkt worden als ‘onvolkomenheid’. Twee van deze onvolkomenheden zijn zelfs als 'ernstige onvolkomenheid' gekwalificeerd. Eén betreft de ICT-beveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ander gaat over het subsidiebeheer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tot slot merkt de Algemene Rekenkamer op dat het niet altijd duidelijk is of de burger waar krijgt voor zijn geld. Hierdoor beschikt de Tweede Kamer niet over de nodige informatie om te kunnen beoordelen of belastinggeld goed besteed wordt voor burgers en bedrijven. In het jaarverslag worden diverse voorbeelden geschetst waarbij de informatie geen volledig beeld kan geven.

Het is de eerste Verantwoordingsdag van het kabinet Rutte III. De Tweede Kamer zal volgende week over de rapporten debatteren.

Bron: de Algemene Rekenkamer