Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Dit programma (Engelse titel: 'Youth Employment Initiative' - YEI) van de Europese Unie heeft als doel de jeugdwerkloosheid in de EU-lidstaten aan te pakken.

Het budget voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 6,4 miljard euro. De helft hiervan komt voor rekening van de Europese Commissie, de andere helft voor die van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het programma is speciaal bestemd voor lidstaten met regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25 procent bedraagt. Het is een aanvulling op andere ESF-gelden die jongeren weer aan een baan moeten helpen; in totaal is daartoe 12,7 miljard aan Europees geld vrijgemaakt.

In februari 2015 stelde eurocommissaris Thyssen voor om een derde van het EU-geld nog hetzelfde jaar beschikbaar te stellen. De projecten zijn namelijk maar langzaam op gang gekomen. De Europese Rekenkamer schreef in een eerste evaluatierapport dat het niet duidelijk was of er tot dan toe ook maar een persoon door het initiatief aan een baan was geholpen.

Alhoewel in september 2015 de jeugdwerkloosheid was gedaald tot een gemiddelde van 20 procent, waren er nog altijd lidstaten waar de jeugdwerkloosheid, twee jaar na de lancering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, boven de 40 procent lag.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

In 2013 besloot de Europese Raad dat er een jongerenwerkgelegenheidsinitiatief moest komen, met als doel jongeren tot een leeftijd van 25 jaar te helpen bij het vinden van een opleiding, stage of baan. Hiermee sluit het initiatief aan bij de zogenaamde 'jongerengarantie': elke jongere moet binnen vier maanden na het verlaten van de schoolbanken of het werkloos worden een goede aanbieding krijgen voor een baan, een stage of een opleiding.

2.

De jeugdwerkeloosheid

De werkeloosheid steeg in het begin van de crisis in 2008 in de gehele EU. Het aantal werkelozen onder de jeugd lag aanzienlijk hoger dan het gemiddelde.

 
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal werklozen onder de jeugd in de EU

16%

16,4%

19,7%

21,35%

21,95%

23,3%

23,7%

22,3%

20,25%

21,6%

In oktober 2016 deed de Commissie verslag over de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. De Commissie kwam met een cijfers die laten zien dat het aantal werkloze jongeren in de EU met 1,4 miljoen was verminderd ten opzichte van 2013. Deze afname is aanzienlijk groter dan verwacht.

3.

Subsidie aanvragen

De regio's in de EU-landen waar het jeugdwerkloosheidscijfer in 2012 boven de 25 procent lag krijgen voorrang bij het toewijzen van gelden. Lidstaten met in aanmerking komende regio's dienen vervolgens hun uitvoeringsplannen voor de jongerengarantie in.

Het toewijzen van subsidie gebeurt op nationaal niveau en vindt plaats in het kader van het ESF. Voor Nederland betekent dit dat Uitvoering Van Beleid verantwoordelijk is voor de coördinatie.