Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

Dit instrument is de opvolger van Life+ voor de periode 2014-2020 en heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een beter milieubeleid. Tevens wil het praktijken ontwikkelen om biodiversiteitsverlies te stoppen en ecosystemen te herstellen.

Het programma bouwt voort op het Life+-programma (2007-2013), maar is hervormd zodat het een grotere impact heeft, eenvoudiger is, meer flexibiliteit biedt en over aanzienlijk meer middelen beschikt. Met het project hoopt de Europese Commissie meer te kunnen betekenen voor kleinschalige projecten en plaatselijke autoriteiten. Voor het Life-programma in de periode 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld om 1,95 miljard euro te begroten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het LIFE-programma voor de periode 2014-2020 en bestaat uit de volgende delen:

  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: toegespitst op meer innovatieve oplossingen voor een betere tenuitvoerlegging van het milieubeleid
  • biodiversiteit: betere praktijken om biodiversiteitsverlies tot staan te brengen en ecosysteemdiensten te herstellen. Het zwaartepunt blijft liggen op steun voor Natura 2000-gebieden.
  • milieubeheer en informatie: gericht op kennisdeling en bewustmakingscampagnes

Het Europees Parlement heeft enkele elementen aan het programma toegevoegd:

  • de Commissie moet controleren of de lidstaten, en dan met name armere regio's, in staat zijn optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen
  • beter faciliteren van geïntegreerde projecten
  • vereenvoudiging van de procedures

In april 2014 heeft de Commissie 282 miljoen euro uitgetrokken voor 225 milieu- en klimaatprojecten. Voor de begrotingsperiode 2021-2027 heeft de Commissie echter voorgesteld om een totaalbedrag van 1,95 miljard euro uit te geven. Daarmee heeft het LIFE programma relatief gezien de grootste stijging in het budget van alle financieringsprogramma's. Het extra budget gaat onder andere gebruikt worden om meer aandacht te schenken aan schone energie en het creëren van een circulaire economie.

2.

Subsidie aanvragen

Subsidies voor het financieren van projecten blijven de belangrijkste soort in het programma. Subsidies voor NGO's en andere organisaties zijn mogelijk en er is ook ruimte voor bijdragen aan innovatieve financiële instrumenten.

Oproepen voor subsidieaanvragen worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

Binnen het LIFE-programma bestaan daarnaast de volgende twee financieringsinstrumenten