Regeerakkoord 1963

Het regeerakkoord van het kabinet-Marijnen is gebaseerd op de 'bouwstenen' (hoofdlijnen voor een mogelijk regeerakkoord) van informateur Romme. Het is het eerste regeerakkoord dat werd afgesloten. Voor 1963 werden er regeringsprogramma's afgesloten. In hoofdlijnen zijn de 'bouwstenen' een voortzetting van het beleid van het kabinet-De Quay, hier en daar een beetje bijgestuurd. Om tot een oplossing van de omroepkwestie (toetreding nieuwe omroepen en reclame) te komen, komt er een Pacificatiecommissie waarin onder meer fractievoorzitters van de vijf grote partijen zitting krijgen.

Belangrijke punten zijn verdere belastingverlaging en een verdere uitbouw van de sociale zekerheid. Voorkomen moet worden dat de belastingdruk sluipender wijze steeds verder toeneemt. Het sociaal minimum van de AOW- en AWW-uitkeringen wordt geleidelijk opgevoerd en er komt een nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een wet over verzekering van zware geneeskundige risico's komt in voorbereiding. De vrijere loonpolitiek van het kabinet-De Quay wordt voortgezet.

Bij het woningbouwbeleid streeft het kabinet ernaar om in 1970 genoeg woningen gerealiseerd te hebben om de woningnood op te lossen. Eigenwoningbezit zal worden gestimuleerd. Er komen meer woningen in de vrije sector.


Meer over