Regeerakkoord 1965

Het regeerakkoord van het kabinet-Cals ademde een progessieve geest en ambitie uit. Het kabinet wilde Nederland grondig voorbereiden op het jaar 2000. Dit zou moeten gebeuren door verhoogde uitgaven, voornamelijk als investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur, recreatievoorzieningen en economische activiteiten. Indien de Zijlstranorm deze noodzakelijke investeringen in de weg zou staan, zou het kabinet zelfs bereid zijn de norm tijdelijk los te laten. Investeren in de toekomst was het credo.

Ook de omroepkwestie - oorzaak van de val van het kabinet-Marijnen - was een belangrijk onderwerp in het centrumlinkse regeerakkoord. Er kwam een nota over de toelating op basis van objectieve criteria van nieuwe zendgematigden en over de komst van reclame op radio en televisie.

Andere belangrijke punten waren:

  • staatsdeelname in de winning van aargas en aardolie, alsmede verzekering van het staatsaandeel in winsten
  • extra financiële middelen voor gemeenten
  • belasting op speculatiewinsten
  • grotere gezinsvrijstelling bij vererving
  • bevordering van gelijke beloning van mannen en vrouwen
  • versterking van de positie van consumenten
  • een grotere bijdrage uit de algemene middelen voor de kinderbijslag
  • aankondiging van een nieuwe nota ruimtelijke ordening, waarin behalve voor verstedelijking oog is voor recreatie, infrastructuur en regionaal-economisch beleid
  • een voorkeurrecht voor gemeenten bij grondaankopen
  • tegengaan van speculatie bij onteigening van grond

Meer over