Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)

Dit instrument wordt ingezet door de Europese Unie om ontwikkelingslanden te helpen met het terugdringen en uiteindelijk uitbannen van armoede. Het instrument draagt bij aan het verwezenlijken van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking bestaat uit drie verschillende categorieën van programma's:

  • 1. 
    Geografische programma's: bilaterale en regionale samenwerking met Azië, Latijns-Amerika, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika
  • 2. 
    Thematische programma's: investeren in mensen, het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen
  • 3. 
    Pan-Afrikaans programma: om de gezamenlijke Afrika-EU strategie te ondersteunen in de landen, gebieden en regio's die onder deze strategie vallen. Het zal de samenhang met andere financieringsinstrumenten, zoals het Europees Ontwikkelingsfonds en het Europees nabuurschapsinstrument, verder bevorderen.

2.

Subsidie aanvragen

De EU, de lidstaten en het partnerland of de partnerregio overleggen in een vroeg stadium van het programmaringsproces met elkaar en met andere donoren, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en regionale en plaatselijke overheden over samenwerkingsactiviteiten. De EU bepaalt de indicatieve meerjarentoewijzingen binnen elk programma. Daarin wordt niet alleen rekening gehouden met de specificiteit van de verschillende programma's, maar ook met de specifieke problemen die de partnerlanden kennen, zoals het verkeren in crisis- of conflictsituaties of het gevoelig zijn voor rampen.

3.

Verordening

De verordening voor het vorige financieringsinstrument verliep op 31 december 2013. In de huidige verordening wordt onder meer een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de begunstigde landen, wordt EU-hulp verbeterd door deze te vereenvoudigen en flexibeler te maken en wordt EU-hulp gekoppeld aan het respecteren van mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur en democratie.

Het instrument heeft 23,3 miljard euro gereserveerd voor de periode van 2014 tot 2020, zoals beschreven in COM(2011)840.

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bedrag in miljoen euro

2.716,7

2.903,1

3.100,3

3.308,7

3.525,3

3.751,7

3.989

4.

Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking na 2020

Voor de langetermijnbegroting die loopt van 2021 tot 2027 heeft de Europese Commissie voorgesteld om een nieuw instrument, het Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) op te richten. Dit instrument heeft een geografische focus op Sub-Saharaans Afrika en zal zich ook richten op conflictpreventie en noodhulp. De Europese Commissie wil in totaal een bedrag van bijna 90 miljard euro beschikbaar stellen voor NDICI.