Commissie rondt diepgaande evaluaties van macro-economische onevenwichtigheden in 13 lidstaten af

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 10 april 2013.

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 april 2013

Commissie rondt diepgaande evaluaties van macro-economische onevenwichtigheden in 13 lidstaten af

De Commissie heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt van de diepgaande evaluaties die zijn uitgevoerd in de 13 lidstaten waarvoor in het waarschuwingsmechanismeverslag van november 2012 tekenen van macro-economische onevenwichtigheden waren gesignaleerd.

" Onze hervormd economisch bestuur stelt ons in staat macro-economische onevenwichtigheden preventief aan te pakken en de grondslagen te leggen voor duurzame groei ", aldus Olli Rehn, vicevoorzitter van de Commissie bevoegd voor economische en monetaire zaken en de euro. " Door de lidstaten en op EU-niveau getroffen doortastende beleidsmaatregelen helpen de Europese economie haar evenwicht terug te vinden. Er blijven echter nog grote uitdagingen bestaan: het zal nog enige tijd duren voordat de onevenwichtigheden, die in de tien jaar vóór de crisis ongebreideld konden groeien en die op onze economieën blijven wegen, volledig zijn afgebouwd ."

Uit de diepgaande evaluaties blijkt dat de macro-economische aanpassing in Europa wordt voortgezet, al lopen het karakter en het tempo ervan van lidstaat tot lidstaat uiteen. De evaluaties wijzen uit dat er sprake is van dalende tekorten op de lopende rekening, convergentie van de loonkosten per eenheid product, correcties van buitensporige huizenprijzen en reducties van de schuldenlast van de particuliere sector. Gezien de uiteenlopende uitdagingen en onevenwichtigheden zullen de groeiverschillen tussen de landen de komende jaren naar verwachting echter blijven voortbestaan.

Het is niet uitgesloten dat de zwakke economische activiteit en de in sommige gevallen fragiele economische vooruitzichten zowel de risico's als de met macro-economische onevenwichtigheden samenhangende overloopeffecten tussen landen hebben verergerd. Bovendien is de aanpassing in de meeste gevallen nog niet voltooid. Tal van EU-economieën worden immers nog steeds met grote uitdagingen geconfronteerd in de vorm van externe verplichtingen, schulden van de particuliere sector en voortgaande aanpassingen op de huizenmarkten. Het overwinnen van deze uitdagingen zal economieën met hoge schulden beter in staat stellen te groeien en te concurreren, de financiële stabiliteit te garanderen en - wat bijzonder belangrijk is - de werkloosheid terug te dringen.

De in diverse lidstaten bestaande macro-economische onevenwichtigheden dienen op de voet te worden gevolgd. Er moet blijk worden gegeven van de vaste wil om structurele hervormingen door te voeren en er aldus voor te zorgen dat deze onevenwichtigheden zo vlot mogelijk worden afgebouwd en dat de voorwaarden voor duurzame groei en werkgelegenheidsschepping kunnen worden geschapen.

De Commissie verwacht ook dat de elf landen waarvan de onevenwichtigheden niet buitensporig zijn bevonden (namelijk België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Italië, Hongarije, Malta, Nederland, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) in hun nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- en convergentieprogramma's met de bevindingen van de diepgaande evaluaties rekening houden. Voor die landen zal de Commissie op 29 mei beleidsaanbevelingen formuleren om bestaande onevenwichtigheden te corrigeren en het ontstaan van nieuwe onevenwichtigheden te voorkomen.

Voor twee lidstaten, Spanje en Slovenië, kunnen de onevenwichtigheden als buitensporig worden aangemerkt. In Spanje blijft de zeer hoge binnen- en buitenlandse schuld ernstige risico's inhouden voor de groei en de financiële stabiliteit. In Slovenië zijn de uit de schuldenlast van het bedrijfsleven en de schuldafbouw voortvloeiende risico's voor de stabiliteit van de financiële sector bijzonder groot, onder meer als gevolg van de samenhang met de overheidsfinanciën. In hoeverre hun beleidsreacties adequaat zijn geweest, zal nog vóór de afronding van het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid van dit jaar worden beoordeeld; deze beoordeling zal vervolgens worden meegenomen in de in de context van het Europees semester geformuleerde landspecifieke aanbevelingen, die op 29 mei zullen worden vastgesteld.

Voor Cyprus, waarvoor volgens het waarschuwingsmechanismeverslag eveneens een diepgaande evaluatie diende te worden verricht, is geen diepgaande evaluatie gepubliceerd. Dit is het gevolg van het tussen de Eurogroep en de Cypriotische autoriteiten bereikte politieke akkoord over de krachtlijnen van een macro-economisch aanpassingsprogramma en de officiële financiering. Programmalanden vallen niet onder de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden omdat zij in het kader van hun economische aanpassingsprogramma's al onder verscherpt economisch toezicht staan.

Voor nadere informatie zie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

IP/12/1275

 

Contact:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)